Güncel

KOMER’in Ge­le­ceği KUTO’da Ko­nu­şul­du

Uzun sü­re­dir atıl du­rum­da olan Ku­şa­da­sı Efes Kong­re Mer­ke­zi’nin (KOMER) ge­le­ce­ği için Ku­şa­da­sı Ti­ca­ret Odası’nda top­lan­tı ya­pıl­dı.

TÜR­SAB Aydın Bölge Tem­sil Ku­ru­lu or­ga­ni­zas­yo­nuy­la, TÜR­SAB Hukuk Baş­da­nış­ma­nı Av. İlker Ün­se­ver’in de ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen top­lan­tı­ya; Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ömer Günel, Baş­kan Yar­dım­cı­sı Oğuz­han Turan, Ku­şa­da­sı Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ser­dar Ak­do­ğan, Mec­lis Baş­ka­nı Bü­lent İlba­har, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri Seydi Yı­kıl­maz, Erdem Dik­ka­ya, Murat Bo­ra­nalp, TÜR­SAB Aydın Bölge Tem­sil Ku­ru­lu Baş­ka­nı Eda Yurt­can, Ku­şa­da­sı Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası Genel Sek­re­te­ri Gacar ve KOMER his­se­dar­la­rı ka­tı­lım sağ­la­dı.Top­lan­tı­da ko­nu­şan TÜR­SAB Hukuk Baş­da­nış­ma­nı İlker Ün­se­ver; TÜR­SAB’ın da Kong­re Mer­ke­zi’ni ya­şat­mak is­te­di­ği­ni, borç­la­rın iş­le­til­me­si­nin devri açı­sın­dan bir sı­kın­tı ya­rat­ma­dı­ğı­nı söy­le­di, bugün ge­li­nen nokta ve sü­reç­ler hak­kın­da bilgi verdi.

Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ömer Günel’de; Kong­re Mer­ke­zi’nin doğru bir ya­tı­rım ol­du­ğu­nu ve Ku­şa­da­sı tu­riz­mi için şart ol­du­ğu­nu söy­le­di­ği ko­nuş­ma­sın­da, ko­nuy­la il­gi­li yap­tık­la­rı gö­rüş­me­ler ve öne­ri­le­ri hak­kın­da bilgi verdi.

Top­lan­tı­da söz alan Ku­şa­da­sı Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ser­dar Ak­do­ğan; Ku­şa­da­sı Efes Kong­re Mer­ke­zi’nin (KOMER) özel­lik­le atıl ol­du­ğu sü­reç­te, sos­yal med­ya­da oluş­tur­duk­la­rı “Ku­şa­da­sı Kong­re Mer­ke­zi Plat­for­mu” isim­li he­sap­la­rıy­la far­kın­da­lık ya­rat­mak için ça­lış­tık­la­rı­nı ve ko­nu­nun ba­sın­da ses ge­tir­di­ği­ni söy­le­ye­rek “Kong­re Mer­ke­zi’nin Ku­şa­da­sı için öne­mi­ni bi­li­yo­ruz . Her­ke­sin sahip çık­ma­sı ko­nu­sun­da hem fi­ki­riz. Bunun için de bir yer­ler­den baş­lan­ma­lı, biz­ler eli­mi­zi taşın al­tı­na koy­ma­ya ha­zı­rız” dedi, ko­nuy­la il­gi­li öne­ri­ler­de bu­lun­du.

Top­lan­tı­nın so­nun­da; karar ve­ri­ci­le­rin tek­nik kısım ve de­tay­la­rı ko­nuş­mak üzere, 18 Ekim’de ya­pı­la­cak KOMER Genel Ku­ru­lu ön­ce­sin­de bir araya ge­le­rek, for­mül­ler üze­rin­de ça­lı­şıl­ma­sı ve hu­ku­ki alt ya­pı­nın da ha­zır­la­na­rak Genel Kurul’da il­gi­li­le­re su­nul­ma­sı ko­nu­sun­da fikir bir­li­ği­ne va­rıl­dı.