Güncel

Ekip­ler ko­ro­na­vi­rüs de­ne­tim­le­rin­de hız kes­mi­yor

Ku­şa­da­sı’nda gö­rev­li ekip­ler ilçe ge­ne­lin­de sal­gı­na karşı sür­dü­rü­len de­ne­tim­le­re hız kes­me­den devam edi­yor.

Ku­şa­da­sı Kay­ma­kam­lı­ğı’na bağlı Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı, İlçe Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ve Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü ekip­le­rin­ce ilçe ge­ne­lin­de ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı­na karşı alı­nan ted­bir­ler de­net­le­ni­yor ve va­tan­daş­lar bil­gi­len­di­ri­li­yor. Ku­şa­da­sı mer­kez ve kır­sa­lın­da sür­dü­rü­len kap­sam­lı de­ne­tim­ler sa­ye­sin­de sal­gı­nın en aşağı se­vi­ye­le­re çe­kil­me­si için ça­lış­ma­lar sü­rer­ken toplu insan sir­kü­las­yo­nu olan her yerde de­zen­fek­te ça­lış­ma­la­rı ya­pı­lı­yor. Alış­ve­riş mer­kez­le­ri, si­ne­ma­lar, zin­cir mar­ket­ler, res­to­ran­lar, toplu ta­şı­ma araç­la­rı sık­lık­la de­net­le­ni­yor. Ay­rı­ca be­le­di­ye­ye bağlı ekip­ler halka açık çocuk oyun park­la­rı ve ka­fe­ler­de de de­zen­fek­te ça­lış­ma­la­rı ya­pı­lı­yor. Ülke ge­ne­lin­de sür­dü­rü­len aşı­la­ma ça­lış­ma­la­rı Ku­şa­da­sı’nda da devam edi­yor. İlçede bu­lu­nan tüm sağ­lık ku­ru­luş­la­rı va­tan­daş­la­rın ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da aşı­la­ma iş­lem­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­ri­yor. Aydın il ge­ne­li­nin aşı­la­ma­da en ba­şa­rı­lı il ol­ma­sı da va­tan­daş­la­rın du­yar­lı ol­ma­sın­dan kay­nak­la­nı­yor.