Güncel

Demans 2030'da küresel sorun olacak

Türk Nöroloji Derneği, alzheimer hastalığının altında yatan biyolojiyi ele alan ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı ilacın, uzun yıllar sonra alana giren ilk ilaç olduğunu belirterek, "İlaç henüz ülkemizde yoktur. Bu tedavinin onaylanması, erken teşhis ve doğru teşhisin önemini vurgulamaktadır." değerlendirmesi yapıldı

TÜİK ve­ri­le­ri­ne göre, Tür­ki­ye'de şu anda 10 mil­yon olan 65 yaş üzeri birey sa­yı­sı­nın 2040'ta 16 mil­yo­nun üze­ri­ne çık­ma­sı­nın bek­len­di­ği­ne işa­ret edi­len açık­la­ma­da, bu du­ru­mun aynı za­man­da ar­ta­cak alz­he­imer hasta sa­yı­sı­nın da ha­ber­ci­si ol­du­ğu vur­gu­lan­dı.

Tür­ki­ye'de geçen yıl ha­ya­tı­nı kay­be­den yaş­lı­lar­dan 13 bin 498'inin Alz­he­imer has­ta­lı­ğı ta­nı­sı ile iz­len­di­ği ak­ta­rı­lan açık­la­ma­da, "Bu denli artan sayı, yer­yü­zün­de ya­şa­yan bir­çok in­sa­nın en bilge za­man­la­rı­nı et­ki­le­ye­rek, öğ­ren­dik­le­ri­ni, ya­şa­dık­la­rı­nı ve tec­rü­be­le­ri­ni yok et­mek­te­dir." de­ğer­len­dir­me­si ya­pıl­dı.

Has­ta­lı­ğın, ki­şi­le­rin bel­lek­le­ri­ni, yön ve me­ka­nı bul­ma­la­rı­nı, öğ­ren­me, dil ve mu­ha­ke­me ye­te­nek­le­ri­ni et­ki­le­di­ği an­la­tı­lan açık­la­ma­da, has­ta­lı­ğın or­ta­ya çık­ma­sı­nı ko­lay­laş­tı­ran ne­den­le­rin ba­şın­da hi­per­tan­si­yon, di­ya­bet, dep­res­yon, kötü bes­len­me, ha­re­ket­siz hayat, alkol ve si­ga­ra kul­la­nı­mı gel­di­ği, bu risk­le­rin te­da­vi edil­me­si ya da kötü alış­kan­lık­la­rın bı­ra­kıl­ma­sı ile de­man­sın olu­şu­mu­nun önem­li oran­da azal­tı­la­ca­ğı vur­gu­lan­dı.

DİKKAT TOP­LA­MA­DA SI­KIN­TI­LAR YA­ŞI­YOR­LAR

Açık­la­ma­da, özel­lik­le pan­de­mi sü­re­si için­de has­ta­lık­tan ko­run­ma adına evin­den çı­ka­ma­yan, ya­kın­la­rı­nı ve sev­dik­le­ri­ni gör­mek­te zor­la­nan alz­he­imer has­ta­la­rı­nın du­rum­la­rın­da bir mik­tar kö­tü­leş­me gö­rül­dü­ğü, Ko­vid-19 ge­çi­ren de­mans has­ta­la­rın­da ise en­fek­si­yon­dan aylar sonra bile bel­lek, dik­kat ve gün­lük ak­ti­vi­te­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me­de sı­kın­tı­lar ya­şan­dı­ğı ifade edil­di.

İLK FDA ONAY­LI TEDAVİ

ABD Gıda ve İlaç Da­ire­si­nin alz­he­imer has­ta­lı­ğı­nın te­da­vi­si için ça­lış­ma­sı ya­pı­lan ilaç­lar­dan olan Adu­ca­nu­mab (Adu­helm) için hız­lan­dı­rıl­mış onay ver­di­ği bil­di­ri­len açık­la­ma­da, şun­lar kay­de­dil­di:

“Onay al­ma­sı biraz tar­tış­ma­lı olsa da ilaç, alz­he­imer has­ta­lı­ğı­nın al­tın­da yatan bi­yo­lo­ji­yi ele alan ilk FDA onay­lı te­da­vi­dir ve uzun yıl­lar sonra alana giren ilk ilaç­tır. Ça­lış­ma­la­ra göre, has­ta­lı­ğın erken dö­ne­min­de ilacı kul­la­nan­lar­da has­ta­lı­ğa özgün ami­lo­id mad­de­si be­yin­den uzak­laş­tı­rıl­mak­ta, bi­liş­sel ve iş­lev­sel ge­ri­le­me makul öl­çü­de azal­mak­ta­dır. İlaç henüz ül­ke­miz­de yok­tur. Bu te­da­vi­nin onay­lan­ma­sı, erken teş­his ve doğru teş­hi­sin öne­mi­ni vur­gu­la­mak­ta­dır.”

EG­ZERSİZ YAPIN SAĞ­LIK­LI BES­LENİN

Tek­no­lo­ji ala­nın­da iler­le­me­ler ve yapay ze­ka­nın sağ­lık ala­nın­da daha etkin kul­la­nıl­ma­sı­nın alz­he­imer ile il­gi­li teş­his yön­tem­le­rin­de de büyük ge­liş­me­le­re neden ol­ma­ya devam et­ti­ği vur­gu­la­nan açık­la­ma­da, "Has­ta­lı­ğa özgü sap­ta­na­bi­lir mad­de­ler ola­rak ta­nım­la­nan bi­yo­be­lir­teç­le­rin, kan ve bel su­yun­dan elde edi­le­bil­me­si, gö­rün­tü­le­me alet­le­ri ile be­yin­de­ki ha­ra­bi­ye­tin gös­te­ri­le­bil­me­si ve ge­ne­tik bo­zuk­luk­la­rın öl­çü­le­bil­me­si ile has­ta­lık daha erken dö­nem­de ya­ka­la­na­rak, yeni te­da­vi­le­rin kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği dö­ne­mi ka­çır­ma­mak amaç­lan­mak­ta­dır." bil­gi­le­ri pay­la­şıl­dı.

Türk Nö­ro­lo­ji Der­ne­ği­nin açık­la­ma­sın­da, "Ya­şa­mı ve anı­la­rı ka­çır­ma­mak, sev­dik­le­ri­mi­zin yü­zü­nü ve is­mi­ni hep ha­tır­la­mak için eg­zer­siz ve sağ­lık­lı bes­len­me­yi, yaşam boyu öğ­ren­me­ye devam et­me­yi, şar­kı­lar ile eğ­len­me­yi ve ne olur­sa olsun her daim ha­ya­ta güzel bak­ma­yı ihmal et­me­den ya­şa­mak, alz­he­imer­dan ko­run­ma­nın en başta gelen yo­lu­dur" de­ğer­len­dir­me­si ya­pıl­dı.