Güncel

Aydın Ko­ro­navirüs va­ka­la­rı­nın en az art­tı­ğı ikin­ci il oldu

Pan­de­mi­de en gü­ven­li kent­ler­den ara­sın­da yer alan Aydın’da bu hafta vaka sa­yı­la­rın­da yüzde 2 ora­nın­da bir artış ya­şa­nır­ken, il­le­re göre haf­ta­lık vaka sa­yı­sı tab­lo­sun­da ise bu hafta da en az artış ya­şa­nan ikin­ci il oldu.

Tüm dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan ve ül­ke­miz­de de gö­rül­dü­ğü gün­den bu yana 62 binin üze­rin­de va­tan­da­şın ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si­ne neden olan Ko­ro­na virüs ile mü­ca­de­le devam edi­yor. Nor­mal­leş­me sü­re­ci­nin ar­dın­dan Aydın’da sıkı ted­bir­ler alın­ma­ya devam eder­ken, Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın açık­la­dı­ğı, il­le­re göre haf­ta­lık Ko­ro­na virüs vaka sa­yı­la­rı tab­lo­sun­da il ge­ne­lin­de bu hafta artış ya­şan­dı. Vaka sa­yı­sı en düşük iller ara­sın­da yer alan Aydın’da geç­ti­ği­miz hafta yüzde 17 ora­nın­da artış gös­te­re­rek yüz binde 45,48 olan vaka sa­yı­sı bu hafta yüzde 2 ora­nın­da artış ya­şa­ya­rak yüz binde 46,56 ola­rak ger­çek­leş­ti. İllere göre haf­ta­lık vaka sa­yı­sı tab­lo­su­na ba­kıl­dı­ğın­da ise Aydın, bu hafta en az vaka gö­rü­len il ola­rak ikin­ci sı­ra­da yer aldı.

“Gün­lük vaka sa­yı­sı 74 oldu”

Aydın Va­li­li­ği ve Aydın İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ko­or­di­ne­sin­de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ve alı­nan ted­bir­le­rin yanı sıra va­tan­daş­la­rın aşıya eri­şe­bi­lir­li­ği ko­nu­sun­da da örnek ça­lış­ma­lar ya­pıl­ma­ya devam eder­ken, Aydın hem po­zi­tif va­ka­lar­da hem de aşı­lan­ma yüz­de­le­rin­de en iyi iller ara­sın­da yer al­ma­ya devam edi­yor. Haf­ta­lık vaka sa­yı­la­rı­nın açık­lan­ma­ya baş­lan­dı­ğı ilk gün­ler­den bu yana il ge­ne­lin­de alı­nan ted­bir­ler et­ki­si­ni gös­ter­miş, gün­lük vaka sa­yı­sı 10’a kadar düş­müş­tü fakat ülke ge­ne­lin­de­ki nor­mal­leş­me sü­re­ci­nin ar­dın­dan ya­şa­nan ar­tış­lar Aydın’ı da et­ki­le­di. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan açık­la­nan tablo kap­sa­mın­da ya­pı­lan he­sap­la­ma­la­ra göre 18-24 Eylül ta­rih­le­ri ara­sın­da Aydın'da günde or­ta­la­ma 74 vaka gö­rü­lür­ken, bu rakam bir haf­ta­da 521’e ulaş­tı. Geç­ti­ği­miz hafta or­ta­la­ma 72 olan gün­lük vaka sa­yı­sı ise bu hafta 74’e yük­sel­di.

Haf­ta­lık va­ka­lar ile il­gi­li açık­la­ma yapan Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca; “18-24 Eylül ara­sın­da, 100.000 kişi için­de bir haf­ta­lık top­lam yeni Co­vid-19 vaka sa­yı­sı neydi? Ya­şa­dı­ğı­nız, gidip gel­di­ği­niz il­de­ki du­ru­mu haf­ta­lık İnsi­dans ha­ri­ta­mız­dan öğ­re­ne­bi­lir­si­niz” dedi.