Güncel

KUTO’dan üye­le­ri­ne ya­pı­lan­dır­ma uya­rı­sı

Ku­şa­da­sı Ti­ca­ret Odası, odaya ka­yıt­lı üye­le­ri­nin odaya olan geç­miş dö­nem­le­re ait yıl­lık aidat borç­la­rı­nı ya­pı­lan­dır­ma­la­rı için be­lir­le­nen sü­re­nin 31 Ekim 2021 ol­du­ğu ko­nu­sun­da bil­gi­len­dir­me yaptı.

Ku­şa­da­sı Ti­ca­ret Odası’nın sos­yal medya he­sa­bın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da; ‘’Sayın üye­miz 7326 sa­yı­lı bazı ala­cak­la­rın ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı­na iliş­kin kanun kap­sa­mın­da, oda­mı­za ait geç­miş aidat borç­la­rı­nı­zın ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı için 31 Ekim 2021 gü­nü­ne kadar baş­vu­ru yap­ma­nız ge­rek­mek­te­dir’’