Güncel

Toplu ta­şı­ma araç­la­rı de­net­le­ni­yor

Ku­şa­da­sı’nda fa­ali­yet gös­te­ren toplu ta­şı­ma araç­la­rı gö­rev­li ekip­ler ta­ra­fın­dan ko­vi­t-19 sal­gı­nı ne­de­niy­le de­net­le­ni­yor

Ku­şa­da­sı Kay­ma­kam­lı­ğı ve Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye­si’ne bağlı ekip­ler il­çe­de bu­lu­nan toplu ta­şı­ma araç­la­rı­na yö­ne­lik de­ne­tim­ler ya­pa­rak sal­gın ko­nu­sun­da alın­ma­sı ge­re­ken ted­bir­le­ri kont­rol edi­yor. İşçi ser­vis­le­ri, okul ser­vis­le­ri, şe­hi­ri­çi mi­nü­büs­le­ri, ilçe mi­nü­büs­le­ri, tak­si­ler de­net­le­ni­yor.Araç içe­ri­sin­de bu­lu­nan va­tan­daş­la­ra sos­yal me­sa­fe ve maske uya­rı­sı ya­pı­lı­yor.