Güncel

Çev­re­ci­ler, Büyük Men­de­res’e dik­kat çekti

Aydın ta­rı­mı­nın önem­li su kay­nak­la­rın­dan olan Büyük Men­de­res Nehri, gün­de­mi­ni ko­ru­ma­ya devam eder­ken, çe­şit­li il­ler­den Aydın’a gelen çev­re­ci­ler, ne­hir­de ya­şa­nan ku­rak­lık ve kir­li­li­ğe dik­kat çekti.

Eko­no­mi­si­nin ya­rı­sın­dan faz­la­sı ta­rı­ma da­ya­lı Aydın’ın, can da­mar­la­rın­dan olan Büyük Men­de­res Nehri, bu yıl ya­şa­nan su­suz­luk se­be­biy­le ta­ma­men ku­ru­ma­nın eşi­ği­ne geldi. Büyük Men­de­res Nehri ve hav­za­sın­da ya­şa­nan ku­rak­lık­la bir­lik­te kir­li­lik de or­ta­ya çı­kar­ken, çe­şit­li il­ler­den Aydın’a gelen çev­re­ci­ler, Men­de­res’te ya­şa­nan ku­rak­lık ve kir­li­li­ği­ne dik­kat çekti.Aydın, Afyon, De­niz­li ve Uşak il­le­rin­de fa­ali­yet gös­te­ren çevre der­nek­le­ri­nin bir araya ge­le­rek oluş­tur­du­ğu Büyük Men­de­res İni­si­ya­ti­fi üye­le­ri İncir­li­ova ile Ko­çar­lı ilçe sı­nır­la­rı ara­sın­da kalan Men­de­res Nehri’nin ya­ta­ğı­na ine­rek, su se­vi­ye­si­nin bazı nok­ta­lar­da ta­ma­men yok ol­du­ğu­na dik­kat çekti.

Büyük Men­de­res Nehri içine gi­re­rek grup adına açık­la­ma yapan Büyük Men­de­res İni­si­ya­ti­fi Söz­cü­sü Ahmet Ergun, Büyük Men­de­res Nehri'nin Batı Ana­do­lu’nun en uzun nehri ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Yük­sek dağ­lar­dan ova­la­ra kıv­rı­lan neh­rin havza bo­yun­ca bir­çok fark­lı yaşam ala­nı­nın olu­şu­mu­na da ev sa­hip­li­ği yap­tı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­yen Ergun, hav­za­nın ta­rım­sal üre­tim­de de önem­li bir çe­şit­li­lik oluş­tur­du­ğu­nu be­lirt­ti.

“Adeta atık ta­şı­yı­cı nehir ol­muş­tur”

Büyük Men­de­res Nehri’nin Tür­ki­ye’nin en kirli üçün­cü nehri ol­du­ğu­nu ifade eden Ergun, “Nehir, evsel ve en­düst­ri­yel atık sular, yan­lış gübre ve pes­ti­sit kul­la­nı­mı, je­oter­mal akış­kan­lar, zey­tin ka­ra­su­yu ve maden atık­la­rı gibi bir­çok se­bep­le kir­le­ni­yor. Bu kir­li­li­ğe bağlı ola­rak nehir, Tür­ki­ye'nin en kirli üçün­cü nehri du­ru­mun­da­dır. Su ka­li­te­si, ta­rım­sal su­la­ma­da kul­la­nıl­ma­ma­sı ge­re­ken dör­dün­cü sınıf su ha­li­ne gel­miş­tir. Nehir adeta atık alıcı ve atık ta­şı­yı­cı ortam ola­rak iş­le­vi­ni sür­dür­mek­te­dir" dedi.

“Aci­len ha­re­ke­te ge­çil­me­li”

Son yıl­lar­da ya­şa­nan ku­rak­lık se­be­biy­le çöl­leş­me sü­re­ci­nin de hız­lan­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Ergun, “İklim de­ği­şik­li­ği ve buna bağlı ya­şa­nan ku­rak­lık yü­zün­den çöl­leş­me sü­re­ci hız ka­zan­mış­tır. Hav­za­da ku­rak­lı­ğın ar­tı­şın­da su­la­rın azal­ma­sı ve sı­cak­lık ar­tı­şı et­ki­li ol­mak­ta­dır. Büyük Men­de­res Nehri'nin ku­ru­ma­sı demek hav­za­da ta­rı­mın, ta­rı­ma da­ya­lı sa­na­yi­nin ve canlı ya­şa­mı­nın yok ol­ma­sı, hav­za­nın çöl­leş­me­si an­la­mı­na gel­mek­te­dir" di­ye­rek aci­len ha­re­ke­te ge­çi­le­rek, etkin yasal dü­zen­le­me­ler ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.