Güncel

Ko­nak­la­ma te­sis­le­ri­ni se­vin­di­ren vergi er­te­le­me­si

Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı ne­de­niy­le eko­no­mik ola­rak sı­kın­tı­lı gün­ler ge­çi­ren ko­nak­la­ma te­sis­le­ri­ni se­vin­di­ren haber TBMM Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu’ndan geldi.

Geç­ti­ği­miz gün­ler­de TBMM Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu’nda ya­pı­lan gö­rüş­me­ler so­nun­da,

Ko­nak­la­ma ver­gi­si­nin sü­re­si­nin bir yıl daha uza­tı­ldı. 1 Ocak 2023 ta­ri­hi­ne kadar er­te­len­me­si­ne dair kanun tek­li­fi ko­mis­yon­da kabul edil­di.