Gündem

Millet İttifakı’ndan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısına Yapılan Silahlı Saldırıya Sert Tepki

CHP Aydın İl Baş­ka­nı Ali Çan­kır ve İYİ Parti Aydın İl Baş­ka­nı Recep Taner, Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Oğuz­han Turan’a ya­pı­lan si­lah­lı sal­dı­rı son­ra­sın­da Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye­si Ana Hiz­met Bi­na­sı önün­de ortak bir basın açık­la­ma­sı ya­pa­rak bir­lik ve da­ya­nış­ma me­saj­la­rı verdi.

CHP Aydın İl Baş­ka­nı Ali Çan­kır, bu­gü­ne kadar hiç­bir CHP men­su­bu­nun teh­dit ve şan­ta­ja boyun eğ­me­di­ği­nin al­tı­nı çi­zer­ken İYİ Parti Aydın İl Baş­ka­nı Recep Taner, “Ada­le­te olan inanç or­ta­dan kalk­tık­ça ne yazık ki bu tür olay­lar devam ede­cek­tir” dedi.Mil­let İtti­fa­kı’nın Aydın bi­le­şen­le­ri, Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Oğuz­han Turan’a yö­ne­lik ola­rak dün ger­çek­leş­ti­ri­len si­lah­lı sal­dı­rı­ya sert tepki gös­ter­di. Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Ana Hiz­met Bi­na­sı önün­de bir araya gelen CHP ve İYİ Parti’nin Aydın İl yö­ne­ti­ci­le­ri ve Mil­let İtti­fa­kı Be­le­di­ye Baş­kan­la­rın­dan Ger­men­cik Be­le­di­ye Baş­ka­nı Fuat Öndeş, Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı Deniz Ata­bay ve İncir­li­ova Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­te­kin Kaya ortak bir basın açık­la­ma­sı ile teh­dit, şan­taj ve şid­det içe­ren hiç­bir ey­le­min kabul edil­me­si­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı­na dik­kat çekti. Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ömer Günel, be­le­di­ye baş­kan yar­dım­cı­la­rı, mec­lis üye­le­ri ile çevre il­çe­le­rin be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın da ka­tıl­dı­ğı basın açık­la­ma­sın­da ko­nu­şan CHP Aydın İl Baş­ka­nı Ali Çan­kır, Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Oğuz­han Turan’a yö­ne­lik ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­len si­lah­lı sal­dı­rı­nın fail ve az­met­ti­ri­ci­le­ri­nin geç­miş­te de ben­zer ey­lem­ler ile gün­de­me gel­di­ği­ni be­lir­te­rek “Asıl sorun geç­miş­te bu tarz olay­la­ra maruz ka­lan­la­rın, dün ya­şa­nan sal­dı­rı son­ra­sın­da hiç­bir şe­kil­de tepki gös­ter­me­me­si ve hatta son­ra­sın­da bu eli kanlı rant­çı zih­ni­yet ile aynı resim ka­re­le­ri için­de yer almış ol­ma­la­rı­dır. Dün ya­şa­nan ola­yın asıl so­rum­lu­la­rı da geç­miş­te bu eli kanlı çe­te­le­re prim ta­nı­yan­lar­dır. Bu üzücü olay­dan si­ya­si rant elde et­me­ye ça­lı­şan­lar şunu iyi bil­me­dir ki; CHP men­sup­la­rı ola­rak, be­le­di­ye­le­ri­miz ve be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mız­la hiç­bir ranta geçit ver­me­ye­ce­ği­mi­zi beyan ettik. Ku­şa­da­sı’nda da böyle oldu ve ol­ma­ya da devam edecek. Ya­şa­nan si­lah­lı sal­dı­rı son­ra­sın­da olay ge­rek­çe­si ola­rak gerek sos­yal medya he­sap­la­rın­da ge­rek­se bazı haber si­te­le­rin­de yer ve­ri­len sal­dı­rı ne­de­ni­nin ger­çek­ler­le ya­kın­dan uzak­tan ala­ka­sı yok­tur. Bu si­lah­lı sal­dı­rı­yı ger­çek­leş­ti­ren faile ve ar­ka­sın­da­ki ka­ran­lık zih­ni­ye­te asla prim ver­me­ye­ce­ğiz” dedi.

Ku­şa­da­sı’nın 30 yıl­dır gör­me­di­ği bir hiz­met se­fer­ber­li­ği ya­şa­dı­ğı­nı ifade eden CHP Aydın İl Baş­ka­nı Ali Çan­kır “Ken­ti­miz baş­tan aşağı ye­ni­le­ni­yor. Ku­şa­da­sı ka­mu­oyu be­le­di­ye­miz ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de tak­dir edi­yor. Bu tarz çir­kin bir olay­dan si­ya­si rant ka­zan­ma­ya ça­lı­şan­la­ra da iti­bar et­mi­yor” dedi. CHP Genel Baş­ka­nı Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu ta­ra­fın­dan ya­ra­tı­lan sevgi ve hoş­gö­rü di­li­nin öne­mi­ne dik­kat çeken Ali Çan­kır şöyle ko­nuş­tu: “Ancak sahip ol­du­ğu­muz hoş­gö­rü an­la­yı­şı­nı ve iyi ni­ye­ti su­i­is­ti­mal et­me­ye kal­kan­lar şunu çok iyi bil­me­li­dir ki biz­ler bu kirli dü­şün­ce­le­re ve kirli zih­ni­yet­le­re karşı en sert şe­kil­de dur­ma­ya ve hal­kı­mı­zın çı­kar­la­rı­nı ko­ru­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Hiç­bir CHP’li be­le­di­ye baş­ka­nı ve CHP men­su­bu bu­gü­ne kadar ucuz teh­dit­le­re boyun eğ­me­di, bun­dan sonra da boyun eğ­me­yecek. De­ğer­li Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­mız Oğuz­han Turan’a ve şah­sın­da tüm Ku­şa­da­lı hem­şeh­ri­le­ri­mi­ze bir kez daha geç­miş olsun.”

İyi Parti Aydın İl Baş­ka­nı Recep Taner ise Tür­ki­ye’de öte­ki­leş­ti­ri­ci ve ku­tup­laş­tı­rı­cı bir dilin hâkim kı­lın­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek “Ada­le­te olan inanç or­ta­dan kalk­tık­ça ne yazık ki bu tür olay­lar devam ede­cek­tir. Sı­kın­tı­sı olan şid­de­te baş­vur­mak ye­ri­ne bunu ka­mu­oyuy­la pay­la­şa­bi­lir. Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­mı­za ya­pı­lan sal­dı­rı sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na ya­pı­lan sal­dı­rı­lar­dan fark­sız­dır. Kamu gö­re­vi yapan ar­ka­daş­la­rı­mı­za ya­pı­lan tüm sal­dı­rı­la­rı kı­nı­yo­ruz. Bu sal­dı­rı­la­ra ül­ke­de­ki kamp­laş­ma­nın do­ğur­du­ğu ego­lar sebep ol­mak­ta­dır. De­ğer­li Baş­kan Yar­dım­cı­mız Oğuz­han Turan’a bir kez daha geç­miş olsun di­lek­le­ri­mi ile­ti­yo­rum” dedi. Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ömer Günel de 3 yıl­lık görev sü­re­le­ri bo­yun­ca tüm resmi in­ce­le­me­ler­den alın­la­rı­nın akıy­la çık­tık­la­rı­nı vur­gu­la­ya­rak “Baş­kan Yar­dım­cı­mız Oğuz­han Turan’a sal­dı­rı yapan mec­zup da sal­dı­rı­yı az­met­ti­ren­ler de Ku­şa­da­sı ka­mu­oyu ta­ra­fın­dan iyi bi­li­nen ki­şi­ler­dir. Hakla, hu­kuk­la ada­let­le ala­ma­dık­la­rı­nı sal­dı­ra­rak, kur­şun sı­ka­rak, bıçak sal­la­ya­rak al­ma­ya alış­mış irade bugün yine ay­nı­sı­nı de­ne­miş­tir. Bu ira­de­nin bizim ik­ti­da­rı­mız­da hiç­bir zaman yeri ol­ma­mış­tır ve ol­ma­ya­cak­tır. Bun­lar gel­dik­le­ri gibi ar­ka­la­rı­nı dönüp gi­de­cek­ler­dir. Ola­yın ar­dın­dan hemen ha­re­ke­te geçen İl ve İlçe Em­ni­yet mü­dür­le­ri­mi­ze, dev­let adamı ira­de­siy­le ha­re­ket eden İlçe Kay­ma­ka­mı­mız Sayın Sa­det­tin Yücel’e ve Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nın­dan ara­yan be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mı­za ve tüm dost­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum”