Güncel

Kuşadalı çocuklar yaşayarak öğreniyor

Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ya­şa­ma ge­çi­ri­len “Ya­pa­rak ve Ya­şa­ya­rak Öğ­re­ni­yo­rum” et­kin­li­ği kap­sa­mın­da So­ğu­cak Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­ler için bir kül­tür ve eği­tim ge­zi­si dü­zen­len­di.

Mi­ne­ral ve Fosil Mü­ze­si ile Ne­ca­ti Kork­maz Mikro Min­ya­tür Mer­ke­zi’ni zi­ya­ret eden öğ­ren­ci­ler, SE­YAK­MER Di­ji­tal Çocuk Kü­tüp­ha­ne­si’nde “Ya­za­rak Öğ­re­ni­yo­rum” isim­li atöl­ye ça­lış­ma­sı­na ka­tıl­dı.

Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye­si’nin kent­te eği­tim gören öğ­ren­ci­le­rin sos­yal ve ki­şi­sel ge­li­şim­le­ri­ne kat­kı­da bu­lun­mak ve ço­cuk­la­rın ke­yif­li vakit ge­çi­re­rek öğ­ren­me­le­ri­ni sağ­la­mak ama­cıy­la ya­şa­ma ge­çir­di­ği “Ya­pa­rak ve Ya­şa­ya­rak Öğ­re­ni­yo­rum” et­kin­li­ği­nin son ka­tı­lım­cı­la­rı So­ğu­cak Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri oldu. Sos­yal Bil­gi­ler Öğ­ret­me­ni Ya­se­min Öz­de­mir ile Türk­çe Öğ­ret­me­ni Öner Ocak’ın eş­li­ğin­de 5. sınıf öğ­ren­ci­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı et­kin­lik, Mi­ne­ral ve Fosil Mü­ze­si zi­ya­re­ti ile baş­la­dı. Dün­ya­nın fark­lı böl­ge­le­rin­den çe­şit­li zaman di­lim­le­ri­ne ait fosil ve mi­ne­ral ör­nek­le­ri­nin ser­gi­len­di­ği mü­ze­yi büyük bir il­giy­le gezen öğ­ren­ci­ler, ders­te iş­le­dik­le­ri bor mi­ne­ra­li­ni de ya­kın­dan görme ve in­ce­le­me fır­sa­tı buldu.

Mi­na­ral ve Fosil Mü­ze­si’nin ar­dın­dan SE­YAK­MER Di­ji­tal Çocuk Kü­tüp­ha­ne­si’ni gezen So­ğu­cak İlko­ku­lu öğ­ren­ci­le­ri bu­ra­da “Ya­za­rak Öğ­re­ni­yo­rum” isim­li atöl­ye ça­lış­ma­sı­na ka­tıl­dı. Ça­lış­ma­da ço­cuk­lar, ünlü res­sam Sal­va­dor Dali’nin “Bel­le­ğin Azmi” isim­li ese­ri­ni in­ce­le­dik­ten sonra re­sim­de gör­dük­le­ri­ni ve ken­di­le­ri­ne çağ­rış­tır­dık­la­rı­nı ka­le­me al­dı­lar. So­ğu­cak Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri­nin son du­ra­ğı Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye­si Ne­ca­ti Kork­maz Mikro Min­ya­tür Mer­ke­zi oldu. Dün­ya­nın 3 mikro hey­kel­tı­ra­şın­dan biri olan Ne­ca­ti Kork­maz ta­ra­fın­dan ya­pı­lan mi­li­met­rik bo­yut­lar­da­ki eser­le­ri bü­yü­teç ve mik­ros­kop­lar ara­cı­lı­ğıy­la in­ce­le­yen öğ­ren­ci­ler ve­rim­li bir gün ge­çir­di. Öğ­ren­ci­le­re eşlik eden Türk­çe Öğ­ret­me­ni Öner Ocak, ge­zi­nin öğ­ren­ci­ler açı­sın­dan çok fay­da­lı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye­si’ne te­şek­kür etti.