Güncel

Yaban ya­şa­mı teh­li­ke al­tın­da

Ku­şa­da­sı Eko­sis­te­mi Ko­ru­ma ve Doğa Se­ven­ler Der­ne­ği’nden ya­pı­lan açık­la­ma­da bir yavru kaya san­sa­rı­nın ya­şa­mı­nın kur­ta­rıl­dı­ğı, bir deniz kap­lum­ba­ğa­sı­nın da ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği bil­di­ril­di. İnsan­lar­la doğal ya­şa­mın iç içe ol­du­ğu Ku­şa­da­sı’nda sık­lık­la yaban hay­van­la­rı­nın mağ­dur ol­du­ğu ha­ber­le­ri du­yu­lu­yor

Ko­nuy­la il­gi­li ola­rak açık­la­ma yapan Ku­şa­da­sı Eko­sis­te­mi Ko­ru­ma ve Doğa Se­ven­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Ba­hat­tin Sü­rü­cü; “ Küçük Yıl­dız Ertan, Ki­raz­lı kö­yün­de­ki bahçe ev­le­ri­nin ar­ka­sın­dan gelen ses­le­rin ya­nı­na git­ti­ğin­de, yavru bir hay­van görüp an­ne­si­ne haber ver­miş. Bunun bir Kaya San­sa­rı (Mar­tes foina) ol­du­ğu­nu be­lir­le­yip, an­ne­si gelir diye takip et­miş­ler. Ancak an­ne­si gel­me­miş. Ta­vuk­la­ra çok da­da­nan san­sar­la­rın ba­şı­na bazen üzücü du­rum­lar­da ge­le­bil­di­ğin­den, yav­ru­nun zarar gör­me­me­si için uygun sı­cak­lık­ta tu­ta­rak bes­le­miş­ler. Daha sonra EKO­DOSD der­ne­ği­ne ge­ti­re­rek tes­lim et­ti­ler. EKO­DOSD’ta bir gün ge­rek­li ba­kım­la­rı ve bes­len­me­si ya­pı­lan San­sar yav­ru­su, Aydın Doğa Ko­ru­ma ve Milli Park­lar Şefi Er­dinç Kut­sal ve DKMP ve­te­ri­ne­ri Murat Ata­lay’a tes­lim edil­di. DKTM Aydın Şube Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan, ge­rek­li ba­kım­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı ve re­ha­bi­li­tas­yon sü­re­ci­ni ge­çir­me­si için, ADÜ Ve­te­ri­ner­lik Fa­kül­te­si’ne gö­tü­rül­dü. Re­ha­bi­li­tas­yon sü­re­si bit­tik­ten sonra tek­rar doğal yaşam ala­nı­na bı­ra­kı­la­cak. Ku­şa­da­sı Ka­dın­lar De­ni­zi kum­sa­lın­da yü­rü­yen ya­ban­cı tu­rist­ler de­niz­de bir kap­lum­ba­ğa­yı gö­rün­ce, kı­yı­ya çe­ke­rek sa­hil­de­ki Kiwi res­to­ra­na haber ver­miş­ler. Res­to­ran yet­ki­li­si ta­ra­fın­dan EKO­DOSD’a haber ve­ril­di. Ca­ret­ta ca­ret­ta türü İri­baş­lı Deniz Kap­lum­ba­ğa­sı tes­lim alı­na­rak ge­rek­li in­ce­le­me­le­ri ya­pıl­dı. Kap­lum­ba­ğa­nın daha önce muh­te­me­len pa­ra­gat mi­si­na­sın­da sağ yüz­ge­ci­ni kay­bet­ti­ği ve za­man­la iyi­leş­miş ol­du­ğu gö­rül­dü. Ancak bu sefer hedef dışı av ola­rak ağ­la­ra ta­kı­lıp nefes almak için su yü­ze­yi­ne çı­ka­ma­dı­ğın­dan bo­ğu­la­rak ya­şa­mı­nı kay­bet­miş. Ca­ret­ta­nın ge­rek­li öl­çüm­le­me­le­ri ya­pı­la­rak kayıt al­tı­na alın­dı. Doku ve ke­ra­tin ör­nek­le­ri alı­na­rak, ADÜ Bi­yo­lo­ji Bö­lü­mü’ne, mik­rop­las­tik araş­tır­ma­la­rı için Muğla Dal­yan’da bu­lu­nan DE­KA­MER’e gön­de­ri­lecek”