Güncel

LÖSEV, Aydın’daki aileleriyle iftar yemeğinde bir iriya geldi

Zorlu bir te­da­vi sü­re­cin­den geçen ço­cuk­lar ve aile­le­ri­ne yal­nız ol­ma­dık­la­rı­nı his­set­tir­mek, on­lar­la bir arada ola­rak moral ka­zan­ma­la­rı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la ge­le­nek­sel LÖSEV iftar ye­me­ği, Aydın’da Aydın Fe­ner­bah­çe­li­ler Der­ne­ği ev sa­hip­li­ğin­de vakfa ka­yıt­lı has­ta­lar ve aile­le­riy­le bir­lik­te dü­zen­len­di.

Aydın’da ya­şa­yan ve bu has­ta­lık­la mü­ca­de­le eden tüm ço­cuk­lar ve aile­le­ri­nin davet edil­di­ği iftar ye­me­ğin­de LÖSEV yet­ki­li­le­riy­le bir araya gelen aile­ler hem moral buldu, hem sı­kın­tı­la­rı­nı pay­laş­tı. Ye­me­ğin ar­dın­dan ge­ce­ye ani­ma­tör­le­rin eğ­len­ce­li et­kin­lik­le­ri ve Ha­ci­vat Ka­ra­göz gös­te­ri­si ile devam eden ço­cuk­lar gö­nül­le­rin­ce eğ­len­di.

FİTRE VE ZE­KÂT­LA­RI­NIZ­LA ÖNCE ÇO­CUK­LAR İYİLEŞSİN

Ra­ma­zan ayı bo­yun­ca ya­pı­lan fitre, fidye ba­ğış­la­rı ile kuru gı­da­dan et ve et ürün­le­ri­ne kadar bir­çok gıda des­te­ği aile­le­rin ev­le­ri­ne kadar gön­de­ri­li­yor. Ay­rı­ca Zekât ba­ğış­la­rı ile sos­yal hiz­met uz­man­la­rın­ca yok­sun­lu­ğu tes­pit edil­miş lö­se­mi ve kan­ser­le mü­ca­de­le eden ço­cuk­lar ve aile­le­ri­nin banka he­sap­la­rı­na 12 ay bo­yun­ca nakit yar­dım ola­rak ile­ti­li­yor. Tüm bu des­tek­le­rin yanı sıra LÖSEV’in LÖ­SAN­TE Has­ta­ne­sin­de ise ih­ti­yaç­lı lö­se­mi ve kan­ser has­ta­sı ço­cuk­la­ra ta­ma­men pa­ra­sız te­da­vi su­nu­lu­yor. Ra­ma­zan Bay­ra­mı ba­ğış­la­rıy­la yoğun ba­kım­dan kan ve trom­bo­si­ti­ne, yurt­dı­şı ilaç­la­rın­dan o ilaç­la­rı ko­ya­cak­la­rı buz­do­lap­la­rı­na kadar Lö­se­mi­li Ço­cuk­la­rın ve aile­le­ri­nin tüm ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­la­nı­yor.