Güncel

CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız’dan çarşı esnafına bayram ziyareti

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Aydın Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Yıl­dız, bir takım temas ve zi­ya­ret­ler­de bu­lun­mak için Ku­şa­da­sı’na geldi.

CHP Ku­şa­da­sı İlçe Baş­kan­lı­ğı’nda par­ti­li­le­riy­le bu­lu­şan Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Yıl­dız, daha sonra tu­ris­tik çar­şı­la­rı do­la­şa­rak es­na­fın Ra­ma­zan Bay­ra­mı­nı kut­la­dı.

Zi­ya­re­ti­ne CHP Ku­şa­da­sı İlçe Baş­kan­lı­ğı’ndan baş­la­yan Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Yıl­dız’ı İlçe Baş­ka­nı Meh­met Gür­bi­lek, yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ve Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye­si Mec­lis Üyesi Ali Kotan ile Emre Faz­lı­lar kar­şı­la­dı. Par­ti­li­le­rin yoğun ka­tı­lım sağ­la­dı­ğı top­lan­tı­da son dö­nem­de ülke gün­de­min­den düş­me­yen elekt­rik, do­ğal­gaz, akar­ya­kıt ve temel gıda ih­ti­yaç­la­rın­da ya­şa­nan zam­lar ile Tür­ki­ye’nin için­de bu­lun­du­ğu eko­no­mik durum ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı.