Güncel

SULAK ALAN­LAR­DA TEHLİKE AL­TIN­DA

“Dünya mi­ra­sı­na je­oter­mal teh­di­di”

Yıl­lar­dır Uşak, Afyon, De­niz­li ve Aydın böl­ge­le­rin­de­ki en­düst­ri­yel te­sis­ler­den ve yer­le­şim yer­le­rin­den gelen atık­lar­la kir­le­ti­len Büyük Men­de­res Nehri’nin, del­ta­nın eko­lo­ji­si­ne yap­tı­ğı olum­suz kat­kı­lar yet­mi­yor­muş gibi, böl­ge­yi daha da kir­le­tecek ve sulak alan eko­sis­te­mi­ni geri dö­nül­mez bi­çim­de tah­ri­ba­ta uğ­ra­ta­cak yeni bir je­oter­mal teh­di­di baş­la­dı.

Bir şir­ket ta­ra­fın­dan, Büyük Men­de­res Tah­li­ye Ka­na­lı­nın gü­ne­yin­den baş­la­mak üzere, Taş­bu­run ba­lık­çı ba­rı­na­ğı­na kadar olan Milli Par­kın ne­re­dey­se üçte biri bü­yük­lü­ğün­de çok büyük bir alan için­de je­oter­mal kay­nak arama ruh­sa­tı ta­le­bin­de bu­lun­du­ğu­nu yerel halk­tan öğ­ren­miş bu­lun­mak­ta­yız.

Or­tak­lar, Ger­men­cik, İncir­li­ova, Aydın, Na­zil­li’den Bu­har­kent’e kadar olan böl­ge­ler­de açı­lan je­oter­mal ener­ji son­daj ku­yu­la­rı­nın tüm bu böl­ge­ler­de, ik­lim­sel de­ği­şik­lik, ta­rım­sal ürün­ler­de­ki bo­zul­ma­lar, hava kir­li­li­ği, asit yağ­mur­la­rı, borlu su­la­rın ve akış­kan­la­rın ye­ral­tı ve ye­rüs­tü su­la­rı­na yap­tı­ğı olum­suz et­ki­ler ve yöre in­san­la­rı­nın sos­yal, eko­no­mik ve psi­ko­lo­ji­sin­de ya­rat­tı­ğı büyük so­run­lar bi­li­nir­ken, tarım, tu­rizm ve doğal ha­ya­tın iç içe ol­du­ğu eşsiz bir böl­ge­de, je­oter­mal ku­yu­la­rı­nın açıl­ma­sı­nın dü­şü­nül­me­si akla man­tı­ğa sığ­ma­mak­ta­dır.

BÖLGE, DOĞAL SİT ALA­NIN­DA

Je­oter­mal ku­yu­la­rı­nın açıl­ma­sı dü­şü­nü­len alan öyle vasat bir böl­ge­de de­ğil­dir. 1994 yı­lın­da Dilek Ya­rı­ma­da­sı Milli Parkı’nın sı­nır­la­rı­nın ge­niş­le­ti­le­rek içine alın­dı­ğı Büyük Men­de­res Del­ta­sı’nın tam da orta ye­rin­de­dir. Bir dünya mi­ra­sı sa­yı­lan Büyük Men­de­res Del­ta­sı’nın nasıl ko­run­du­ğu­na ba­kıl­dı­ğın­da; 2873 Sa­yı­lı Milli Park­lar Ka­nu­nu, 2863 Sa­yı­lı Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı Ko­ru­ma Ka­nu­nu, aynı za­man­da Ulus­la­ra­ra­sı Sulak alan­lar Söz­leş­me­si (Ram­sar), Av­ru­pa´nın Yaban Ha­ya­tı ve Yaşam Or­tam­la­rı­nın Ko­run­ma­sı­na Yö­ne­lik Söz­leş­me (Bern), Bi­yo­lo­jik Çe­şit­li­lik An­laş­ma­sı (Rio) ve Ak­de­niz’in Kir­li­li­ğe Karşı Ko­run­ma­sı Söz­leş­me­si (Bar­se­lo­na) kap­sa­mın­da ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı kanun ve söz­leş­me­ler­le ko­ru­ma al­tın­da ol­du­ğu gö­rü­lür.

Ruh­sat ta­le­bin­de bu­lu­nan şir­ket bu mev­zu­at­la­rı bil­me­den mi baş­vu­ru yap­mış­tır?

Bahse konu olan alan ta­ma­men 1. De­re­ce Doğal Sit kap­sa­mın­da olup, için­de 1. De­re­ce Ar­ke­olo­jik Sit alan­la­rı­nı da ba­rın­dır­mak­ta­dır.

Or­ni­to­lo­jik yön­den büyük önemi olan ve 256 tür yaban ku­şu­na ev sa­hip­li­ği yapan Büyük Men­de­res Del­ta­sı, nesli kü­re­sel öl­çek­te teh­li­ke al­tın­da­ki Te­pe­li Pe­li­kan (Pe­le­ca­nus cris­pus), dün­ya­da 700 bi­re­yi kal­dı­ğı tah­min edi­len Ak­de­niz Foku (Mo­nac­hus mo­nac­hus), en­de­mik Tüylü Çan Çi­çe­ği (Cam­pa­nu­la to­men­to­sa), ül­ke­miz­de ol­duk­ça aza­lan Kum­zam­bak­la­rı (Panc­ra­ti­um ma­ri­ti­mum), nesli teh­dit al­tın­da bu­lu­nan Saz Ke­di­si (Felis Chaus) gibi me­me­li­ler, sü­rün­gen­ler, ba­lık­lar başta olmak üzere sucul can­lı­lar ve yüz­ler­ce tür omur­ga­sız ile bi­yo­lo­jik çe­şit­li­lik ba­rın­dı­ran önem­li bir doğa ala­nı­dır.

Bahse konu olan alan için­de yöre in­san­la­rı ta­ra­fın­dan geniş bir şe­kil­de zey­tin­ci­lik ta­rı­mı ya­pıl­mak­ta, geç­miş­ten bu yana ge­le­nek­sel ba­lık­çı­lık devam et­mek­te, iyi pamuk uy­gu­la­ma­la­rı sür­dü­rül­mek­te­dir. Yanı ba­şın­da bu­lu­nan dün­ya­ca ünlü iyon kent dev­let­le­ri­nin baş­ken­ti Milet ül­ke­miz­de önem­li bir tu­rizm des­ti­nas­yo­nu olup, savaş alanı tu­riz­mi­nin ya­pı­la­bi­le­ce­ği Lade Adası’da proje ala­nı­nın tam or­ta­sın­da bu­lun­mak­ta­dır.

1970-80’li yıl­lar­da Al­man­lar ta­ra­fın­dan çe­ki­len bel­ge­sel­ler­le kuş zen­gin­li­ği­nin tüm dün­ya­ya ta­nı­tıl­dı­ğı, eko­tu­rizm fa­ali­yet­le­ri için Aydın ili­nin göz­be­be­ği du­ru­mun­da olan böy­le­si­ne önem­li özel­lik­le­ri ve zen­gin­lik­le­ri bu­lu­nan bir alan­da je­oter­mal son­daj ku­yu­la­rı­nın açıl­ma­sı ha­lin­de, su ka­li­te­si bo­zu­la­cak, ha­bi­tat tah­ri­ba­tı mey­da­na ge­lecek, doğal bir sulak alana ya­ban­cı tür­ler gir­miş ola­cak, ik­lim­sel de­ği­şik­lik ya­şa­na­cak, ulus­la­ra­ra­sı söz­leş­me­ler­le ko­ru­nan bir doğa alanı geri dö­nül­mez bir bi­çim­de za­ra­ra uğ­ra­ya­cak­tır.

Şir­ke­tin talep et­ti­ği ala­nın Tür­ki­ye’nin en önem­li milli park­la­rın­dan biri ol­du­ğu, doğal ve ar­ke­olo­jik sit­le­rin bu­lun­du­ğu, zey­tin­ci­lik ya­sa­sıy­la ko­ru­nan zey­tin ağaç­la­rıy­la çev­ril­di­ği ve yaban ha­ya­tı­nın özgür ve güven için­de devam et­ti­ği bi­lin­me­li­dir.

Büyük Men­de­res Del­ta­sı Milli Parkı’nda je­oter­mal ku­yu­la­rı­nın açıl­ma­sı ta­le­bi­ni, başta Doğa Ko­ru­ma ve Milli Park­la­rın, Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Ku­ru­lu­nun ve Kül­tür Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Ku­ru­lu­nun izin ver­me­ye­cek­le­ri­ne ina­nı­yo­ruz.

“BÜYÜK MEN­DE­RES DEL­TA­SI MUT­LA­KA KO­RU­MA AL­TIN­DA KAL­MA­LI”

Görüş alı­na­cak diğer ku­rum­lar ve yet­ki­li­le­rin de böl­ge­mi­zin en güzel doğa alan­la­rın­dan biri olan Büyük Men­de­res Del­ta­sı’nın ko­run­ma­sı için ge­rek­li du­yar­lı­lı­ğı gös­ter­me­le­ri­ni bek­li­yo­ruz.

Doğal ha­ya­ta ve böl­ge­de­ki her­ke­se za­ra­rı ola­cak, iklim de­ği­şik­li­ği ya­ra­ta­cak, ye­ral­tı ve yer üstü su­la­rı­nı kir­le­tecek je­oter­mal gibi fa­ali­yet­ler ye­ri­ne, bölge eko­no­mi­si­ni eko­lo­jik ya­pı­yı boz­ma­dan, kir­let­me­den ge­liş­ti­re­bi­lecek eko­tu­rizm gibi doğru pro­je­ler ha­zır­lan­ma­lı, or­ga­nik ta­rı­mın ve ge­le­nek­sel usul­ler­le ya­pı­lan ba­lık­çı­lı­ğın ge­liş­ti­ril­me­si için ye­rel­de­ki çift­çi­ler ve ba­lık­çı­lar des­tek­len­me­li­dir.

Tha­les, Anak­si­me­nes ve Anak­si­mand­ros gibi önem­li fi­lo­zof­la­rı çı­ka­ran Ege’nin bu güzel coğ­raf­ya­sı Dün­ya­nın en önem­li be­şik­le­rin­den bi­ri­dir. Dünya fel­se­fe­ci­le­ri, ma­te­ma­tik­çi­le­ri, ede­bi­yat­çı­la­rı bu coğ­raf­ya­dan çık­mış­tır. Bugün Çağ­daş Av­ru­pa uy­gar­lı­ğı varsa, bu uy­gar­lı­ğı büyük öl­çü­de Milet’in de için­de bu­lun­du­ğu bu coğ­raf­ya­ya borç­lu­dur. Uy­gar­lık­lar del­ta­sı ola­rak bi­li­nen bu coğ­raf­ya­nın kül­tü­rel, ta­rih­sel mi­ra­sı­na, eşsiz gü­zel­lik­te­ki do­ğa­sı­na sahip çık­mak tüm yö­ne­ti­ci­le­rin, ku­rum­la­rın, ku­ru­luş­la­rın, bu top­rak­lar­da ya­şa­yan hal­kın her­ke­sin ödevi ve so­rum­lu­ğu ol­ma­lı­dır.

Büyük Men­de­res Del­ta­sı sa­de­ce Aydın’ın değil, ül­ke­mi­zin en önem­li sulak alan­la­rı­nın ba­şın­da gel­mek­te­dir. UNES­CO Dünya Mi­ra­sı lis­te­si­ne gi­re­bi­lecek özel­lik­le­re ve zen­gin­lik­le­re sahip bu doğal alan için her­ke­sin du­yar­lı­lık gös­ter­me­si­ni ve sahip çık­ma­sı­nı di­li­yo­ruz”