Güncel

Günel : “Ku­şa­da­sı’nı daha güzel bir kent yap­mak için ça­lı­şı­yo­ruz”

Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ömer Günel kent­te­ki esnaf ve mes­lek oda­la­rı­nın tem­sil­ci­le­ri ile bir araya ge­le­rek top­lan­tı yaptı.

Yeni baş­la­yan tu­rizm se­zo­nun­da­ki bek­len­ti­le­rin ele alın­dı­ğı top­lan­tı­da ko­nu­şan Baş­kan Ömer Günel, “Ekip ar­ka­daş­la­rım­la Ku­şa­da­sı’nı daha güzel bir kent yap­mak için var gü­cü­müz­le ça­lı­şı­yo­ruz. Eğer her alan­da iş bir­li­ği içe­ri­sin­de olur­sak Ku­şa­da­sı bu sene muh­te­şem bir sezon ya­şa­ya­cak” dedi.

Gö­re­ve gel­di­ği gün­den bu yana Ku­şa­da­sı’nın de­ği­şi­mi ve ge­li­şi­mi için ça­lı­şan Baş­kan Ömer Günel, yeni baş­la­yan tu­rizm se­zo­nu ne­de­niy­le bir top­lan­tı dü­zen­le­ye­rek kent­te­ki esnaf ve mes­lek oda­la­rı­nın tem­sil­ci­le­riy­le bu­luş­tu. Ta­ri­hi Ker­van­sa­ray’da dü­zen­le­nen top­lan­tı­ya Baş­kan Ömer Günel’in yanı sıra be­le­di­ye baş­kan yar­dım­cı­la­rı, be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri, Ku­şa­da­sı Ti­ca­ret Odası (KUTO) Baş­ka­nı Ser­dar Ak­do­ğan, Ku­şa­da­sı Esnaf ve Sa­nat­kâr­lar Odası (KESO) Baş­ka­nı Ahmet Çalım, Ku­şa­da­sı Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Odası Baş­ka­nı Hüsnü Öten, Ku­şa­da­sı Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Kredi Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Halit Şakar, Ku­şa­da­sı Otel­ci­ler ve Ya­tı­rım­cı­lar Der­ne­ği (KODER) Baş­ka­nı Ta­cet­tin Özden, tu­rizm acen­te­le­ri ve sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın tem­sil­ci­le­ri ile çok sa­yı­da esnaf ka­tıl­dı. Top­lan­tı­da Baş­kan Ömer Günel’in gö­rev­de ol­du­ğu yak­la­şık 3,5 yıl­lık sü­re­de Ku­şa­da­sı’na ya­pı­lan ya­tı­rım­lar hak­kın­da bilgi de ve­ril­di.

“İŞ BİRLİĞİ YAP­MA­YA İHTİYA­CI­MIZ VAR”

Top­lan­tı­da ko­nu­şan Baş­kan Ömer Günel Ku­şa­da­sı’nı daha güzel bir kent yap­mak için var güç­le­riy­le ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Geçen 2 yılda hem dünya hem de ül­ke­miz­de bir­çok ta­lih­siz­lik ya­şan­dı. Pan­de­mi, başta tu­rizm olmak üzere çoğu sek­tö­rü olum­suz et­ki­le­di. Ela­zığ dep­re­miy­le baş­la­yan süreç eko­no­mik kriz ile devam edi­yor. Bugün Tür­ki­ye’nin daha önce hiç gör­me­di­ği bir de­va­lü­as­yo­nu ya­şı­yo­ruz. Ancak her şeye rağ­men ekip ar­ka­daş­la­rım­la bir­lik­te Ku­şa­da­sı’nı daha güzel bir kent yap­mak için var gü­cü­müz­le ça­lı­şı­yo­ruz. Eğer dev­let ve diğer ku­rum­lar­la her alan­da iş bir­li­ği içe­ri­sin­de olur­sak Ku­şa­da­sı bu sene muh­te­şem bir sezon ya­şa­ya­cak” dedi.

“ES­NA­FA ÖNEMLİ GÖ­REV­LER DÜ­ŞÜ­YOR”

Ku­şa­da­sı’na gelen yerli ve ya­ban­cı tu­rist sa­yı­sı­nı ar­tır­mak için çaba gös­ter­dik­le­ri­ni ifade eden Baş­kan Ömer Günel, “Ben Ku­şa­da­sı’na daha fazla tu­ris­tin gel­me­si için üze­ri­me düşen gö­re­vi ye­ri­ne ge­ti­ri­yo­rum. Eko­no­mik krize rağ­men geçen sezon kent mer­ke­zin­de­ki tu­ris­tik çar­şı­la­rı­mı­zı ye­ni­le­dik. Şimdi de Grand ve Ori­ent Ba­za­ar’ı mo­dern ve es­te­tik bir hale ge­ti­ri­yo­ruz. Ça­lış­ma­lar çok kısa süre içe­ri­sin­de ta­mam­la­na­cak. Ku­şa­da­sı’na yeni des­ti­nas­yon alan­la­rı ka­zan­dır­mak için de pro­je­ler üre­ti­yo­ruz. Bütün ça­ba­mız siz­le­re eko­no­mik açı­dan daha fazla katkı sun­mak. Ancak es­na­fın da üze­ri­ne düşen önem­li gö­rev­le­ri yap­ma­sı ge­re­ki­yor. Esnaf eğer tu­rist­le­ri ra­hat­sız et­me­den satış yapar, ter­tip ve dü­ze­ni­ne dik­kat eder­se emin olun o tu­rist tek­rar Ku­şa­da­sı’na gelir” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

“SIFIR İŞGALİYEDEN TAVİZ YOK”

Ku­şa­da­sı’nın Tür­ki­ye’nin en önem­li tu­rizm kent­le­rin­den ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Baş­kan Ömer Günel “Ku­şa­da­sı, sahip ol­du­ğu doğal, ta­ri­hi ve kül­tü­rel zen­gin­lik­ler ile uzun yıl­lar­dır eko­no­mi­si­ni tu­rizm üze­ri­ne kur­muş bir kent. Tu­rizm ise es­te­tik, düzen ve is­tik­rar­la bü­yü­yen ve ge­li­şen bir sek­tör. Sahip ol­du­ğu­muz po­tan­si­ye­li yan­lış, çar­pık ve şahsi uy­gu­la­ma­la­ra kur­ban etmek gibi bir lük­sü­müz bu­lun­mu­yor. Bu ne­den­le ya­şa­ma ge­çir­di­ği­miz ve çar­şı­la­rı­mı­za düzen ge­ti­ren sıfır iş­ga­li­ye uy­gu­la­ma­sın­dan taviz ver­me­miz asla müm­kün değil. Hak­sız re­ka­be­te ve gö­rün­tü kir­li­li­ği­ne neden olan her türlü usul­süz iş­ga­le yö­ne­lik mü­ca­de­le­miz bu sezon da ka­rar­lı­lık­la sü­recek. Ay­rı­ca geçen yıl plas­tik masa ve san­dal­ye kul­la­nı­mı­nı ya­sak­la­mış­tık. Es­naf­tan bu ku­ra­la da uy­ma­sı­nı rica edi­yo­rum. Ku­ra­la uy­ma­yan es­na­fa bun­dan sonra za­bı­ta ta­ra­fın­dan ceza ke­si­lecek” diye ko­nuş­tu.

“İNŞAAT YA­SA­ĞI 15 MAYIS’TA BAŞ­LI­YOR”

Ku­şa­da­sı’nda in­şa­at ya­sa­ğıy­la il­gi­li yeni bir dü­zen­le­me yap­tık­la­rı­nı kay­de­den Baş­kan Günel, söz­le­ri­ne şöyle ta­mam­la­dı: “Tu­rizm kenti ol­du­ğu­muz için bu ko­nu­da çok has­sas dav­ra­nı­yo­ruz. Bu yıl ku­ral­la­ra uyul­ma­ma­sı ha­lin­de ke­si­lecek ce­za­la­rı ar­tır­dık. İnşaat ya­sa­ğı­na uy­ma­yan­lar 6 ile 30 bin TL ara­sın­da de­ği­şen ce­za­lar öde­yecek. Ay­rı­ca Ku­şa­da­sı’nı mor, kır­mı­zı, sarı ve yeşil olmak üzere 4 ayrı böl­ge­ye ayır­dık. Tu­rizm fa­ali­yet­le­ri­nin yoğun ol­du­ğu yer­ler­de in­şa­at ya­pıl­ma­sı­na ke­sin­lik­le izin ver­me­ye­ce­ğiz. Uma­rım yaz se­zo­nu tüm esnaf kar­deş­le­rim bol ka­zanç­lı geçer. Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­rak size des­tek olmak için her zaman ya­nı­nız­da­yım”

Top­lan­tı­da söz alan KUTO Baş­ka­nı Ser­dar Ak­do­ğan, Ku­şa­da­sı Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Odası Baş­ka­nı Hüsnü Öten ile Ku­şa­da­sı Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Kredi Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Halit Şakar Ku­şa­da­sı’nda büyük bir de­ği­şi­min ya­şan­dı­ğı­na dik­kat çe­ke­rek Baş­kan Ömer Günel’e ha­ya­ta ge­çir­di­ği pro­je­ler­den ötürü te­şek­kür etti.

KRU­VAZİYER KOMİSYONU KU­RUL­DU

Top­lan­tı so­nun­da kente kru­va­zi­yer ge­mi­le­riy­le gelen tu­rist­le­rin es­na­fa eko­no­mik açı­dan daha fazla katkı sun­ma­sı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la bir ko­mis­yon ku­rul­du. Baş­kan­lı­ğı­nı KUTO Baş­ka­nı Ser­dar Ak­do­ğan’ın yap­tı­ğı ko­mis­yon şu isim­ler­den olu­şu­yor: Efe Ber­be­roğ­lu (Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye­si), Emre Faz­lı­lar (Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye­si), Barış Boz­yol (KESO), Tolga Erdem (KUTO), Özgür Evran (KUTO), Ufuk Turan (Ku­şa­da­sı Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Odası), Çağ­la­yan Erdem (Ku­şa­da­sı Esnaf ve Ça­lı­şan­la­rı Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği), Galip Ertan (KESO), Özer Esen­ka­ya (TÜR­SAB), Zey­nep İnak (Ku­şa­da­sı Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği)