Güncel

Bü­yük­şehir Belediyesi Ata To­hum­lar­dan Üretti Halk­la Bu­luş­tur­du

Kır­sal kal­kın­ma­ya ver­di­ği des­te­ğin yanı sıra örnek üre­tim mo­del­le­ri ko­nu­sun­da da ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ata to­hum­la­rın­dan seb­ze­ler ye­tiş­ti­re­rek, üre­tim­de do­ğal­lık, yer­li­lik ve sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ğe dik­kat çe­ki­yor.

Kır­sal kal­kın­ma­nın doğru pro­je­ler ile sağ­lan­ma­sı bir­çok alanı et­ki­li­yor. Ye­rel­de sağ­la­na­cak sür­dü­rü­le­bi­lir üre­tim; do­ğa­nın ko­run­ma­sı­nı, sağ­lık­lı ya­şa­mı ve eko­no­mi­yi ise doğ­ru­dan et­ki­li­yor. Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si de ta­rı­mı ye­rel­de güç­len­dir­mek ve sür­dü­rü­le­bi­lir ol­ma­sı­nı sağ­la­mak için uzun za­man­dır örnek ola­cak şe­kil­de ata to­hum­la­rıy­la üre­tim ya­pı­yor.

Aydın’ın yerel seb­ze­le­ri üre­ti­li­yor

Sul­tan­hi­sar il­çe­sin­de yer alan se­ra­sın­da yıl bo­yun­ca üre­tim yapan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, yerel ürün­le­re özel önem ve­ri­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bu kap­sam­da yerli ürün­ler olan Ko­çar­lı Pembe Do­ma­tes, Ye­ni­pa­zar Tatlı biber ve Aydın Ka­ra­sı Pat­lı­can’ın yeni se­zo­nun­da­ki ilk mah­sul­le­ri­ni hasat ede­rek va­tan­daş­lar­la bu­luş­tur­du. ABB’nin üre­ti­ci ve tü­ke­ti­ci­yi ara­cı­sız ola­rak bir araya ge­tir­di­ği Halk Ege Et mar­ket­le­rin­de­ki raf­lar­da ye­ri­ni alan seb­ze­le­re va­tan­daş­la­rın il­gi­si ise ol­duk­ça yük­sek.

“Yerli malı yur­dun malı, her Türk bunu kul­lan­ma­lı.”

Eko­no­mik fi­yat­la­rı, ka­li­te­li ürün­le­ri ve gü­ve­ni­lir ya­pı­sıy­la va­tan­daş­la­rın ilk ter­cih­le­ri ara­sın­da yer alan Halk Ege Et mar­ket­le­rin­den alış­ve­riş yapan va­tan­daş­lar­dan Kad­ri­ye Ol­gun­ca, ata to­hum­la­rın­dan üre­ti­len or­ga­nik seb­ze­ler hak­kın­da şun­la­rı ifade etti: Or­ga­nik ol­ma­la­rı bizim için daha gü­ven­li ve her yön­den daha sağ­lık­lı. Be­lir­li yer­ler­de değil her ta­raf­ta yerli to­hum­la­rı­mı­zın ol­ma­sı lazım. Yerli malı yur­dun malı, her Türk bunu kul­lan­ma­lı.

Doğal ürün­le­ri tü­ke­tir­ken daha mutlu ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten bir başka va­tan­daş­ta, “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin pro­je­le­ri­ni des­tek­li­yo­rum. Büyük mar­ket­ler­den alış­ve­riş yap­mak ye­ri­ne, köy­lü­sü­ne ve­ril­miş ol­du­ğu des­te­ğin daha sağ­lık­lı ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Kah­val­tı­da ka­buk­la­rı­nı soy­mak zo­run­da kal­ma­dı­ğı­mız, daha lez­zet­li ve ata to­hum­dan olan do­ma­tes­le­ri ye­di­ği­miz­de daha mutlu olu­yo­ruz.” dedi.

“Sa­hip­len­di­ği­miz ve ge­liş­tir­di­ği­miz bu ta­rım­sal ham­le­nin tüm şe­hir­le­ri­miz­de fi­liz­le­ne­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum.”

Ata to­hum­la­rı ile üre­tim yap­ma­nın hem üre­ti­ci, hem de tü­ke­ti­ci için önem­li ol­du­ğu­na dik­kat çeken Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Özlem Çer­çi­oğ­lu, “Üre­ti­ci ata to­hu­mu­nu ter­cih eder­se, elde et­ti­ği ürün­ler­den ala­ca­ğı to­hum­la­rı bir son­ra­ki ekim­de ye­ni­den kul­la­na­bi­li­yor. Bu eko­no­mik ve sür­dü­rü­le­bi­lir bir yön­tem­dir. Tü­ke­ti­ci­ler ise doğal ve sağ­lık­lı ürün­ler ile bu­luş­muş olu­yor. Halk Ege Et mar­ket­le­rin­de­ki ilgi gös­te­ri­yor ki bu ürün­le­re va­tan­daş­la­rı­mız rağ­bet edi­yor. 8 yıl­dan bu yana ata to­hum­la­rı­nı ko­ru­duk, ürün çe­şit­li­li­ği­ni sağ­la­dık ve be­re­ket­li top­rak­la­rı­mız­da üre­te­rek va­tan­daş­la­rı­mı­za sun­duk. Aynı za­man­da bu to­hum­la­rı ül­ke­nin dört bir ya­nın­da­ki va­tan­daş­la­rı­mı­za gön­der­dik. Bu­nun­la bir­lik­te sa­de­ce üre­ti­ci değil, va­tan­daş­la­rı­mız­da üret­sin diye her yıl mil­yon­lar­ca fide da­ğı­tı­yo­ruz. Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak sa­hip­len­di­ği­miz ve ge­liş­tir­di­ği­miz bu ta­rım­sal ham­le­nin tüm şe­hir­le­ri­miz­de fi­liz­le­ne­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum.” dedi.