Güncel

Baş­kan Ömer Günel Er­do­ğan Öven En­gelliler Köyü’nü ziyaret etti

Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ömer Günel, 10-16 Mayıs En­gel­li­ler Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la Ku­şa­da­sı Er­do­ğan Öven En­gel­li­ler Köyü'nde eği­tim gören öğ­ren­ci­le­ri zi­ya­ret etti.

Öğ­ren­ci­ler­le bir­lik­te yemek yiyen Baş­kan Ömer Günel, “Bu­ra­da ço­cuk­la­rı­mı­zın ge­li­şi­mi­ni iz­le­mek biz­le­re mut­lu­luk ve­ri­yor. Her zaman siz­le­rin ya­nın­da­yız” dedi.

Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ömer Günel, En­gel­li­ler Haf­ta­sı kap­sa­mın­da İki­çeş­me­lik Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan Er­do­ğan Öven En­gel­li­ler Köyü’nde eği­tim gören öğ­ren­ci­ler­le bir araya geldi. Baş­kan Ömer Günel’in zi­ya­re­tin­de Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Oğuz­han Turan ile Be­le­di­ye Mec­lis Üyesi Vol­kan Alkış da yer aldı. Öğ­ren­ci­ler­le öğle ye­me­ği yiyen Baş­kan Ömer Günel, daha sonra Er­do­ğan Öven En­gel­li­ler Köyü’nü do­la­şa­rak Ku­şa­da­sı En­gel­li­le­ri Ko­ru­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Canan Güler’den te­si­sin son du­ru­muy­la il­gi­li de­tay­lı bilgi aldı.

“BAŞ­KA­NI­MIZ ÇO­CUK­LA­RI­MI­ZA MORAL KAY­NA­ĞI OLDU”

Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ömer Günel’in zi­ya­re­tin­den do­la­yı çok mutlu ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Ku­şa­da­sı En­gel­li­le­ri Ko­ru­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Canan Güler, “Baş­ka­nı­mız hem bize hem de en­gel­li öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze moral kay­na­ğı oldu. Ken­di­si­ne çok te­şek­kür edi­yo­rum. Baş­ka­nı­mız, biz­le­rin ya­nın­da ol­du­ğu­nu her zaman gös­te­ri­yor” dedi.

“EN­GELSİZ KENT KU­ŞA­DA­SI”

Er­do­ğan Öven En­gel­li­ler Köyü’nün, Tür­ki­ye’de eşi ben­ze­ri ol­ma­yan bir olu­şum ol­du­ğu­nu ifade eden Baş­kan Ömer Günel ise, “Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye­si ola­rak te­si­se des­tek olmak için tüm im­kan­la­rı­mı­zı kul­la­nı­yo­ruz. Bu­ra­da ço­cuk­la­rı­mı­zın ge­li­şi­mi­ni iz­le­mek biz­le­re mut­lu­luk ve­ri­yor. Her zaman siz­le­rin ya­nı­nız­da­yız. Ku­şa­da­sı’nı en­gel­siz bir kent yap­mak ve en­gel­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın ha­yat­la­rı­nı ko­lay­laş­tır­mak için de ça­lış­ma­la­rı­mız sü­rü­yor” diye ko­nuş­tu.