Güncel

Yüz­yıl­lar­dır Milli Park’ta ya­şı­yor­lar

Ala­ge­yik­le­rin ‘Eve Dönüş’ü antik va­zo­da be­tim­len­di

Doğal gü­zel­lik­le­ri ile bir­çok yaban ha­ya­tı­na ev sa­hip­li­ği yapan Büyük Men­de­res Del­ta­sı Dilek Ya­rı­ma­da­sı Milli Parkı, M.Ö. 6. yüz­yıl­dan bu yana ala­ge­yik­le­re ev sa­hip­li­ği ya­par­ken, ala­ge­yik­le­ri­nin ya­şa­mı o dö­nem­ki va­zo­da be­tim­len­di­ği or­ta­ya çıktı.

Tür­ki­ye'de yal­nız­ca An­tal­ya Düz­ler­ça­mı böl­ge­sin­de bu­lu­nan ala­ge­yik­le­rin bir kısmı, soy­la­rı­nın ko­run­ma­sı için 2012 yı­lın­da Aydın'ın Ku­şa­da­sı il­çe­sin­de­ki Dilek Ya­rı­ma­da­sı Büyük Men­de­res Del­ta­sı Milli Parkı'na ge­ti­ril­di.

Ala­ge­yik­le­rin kısa sü­re­de böl­ge­ye uyum sağ­la­ma­sı dik­kat çe­ker­ken, Milli Park sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de ya­pı­lan ar­ke­olo­jik ça­lış­ma­da bu­lu­nan ala­ge­yik fi­gür­lü antik vazo, uyu­mun se­be­bi­ni ise adeta göz­ler önüne serdi.

M.Ö. 6. yüz­yı­la ait ol­du­ğu be­lir­le­nen antik va­zo­nun üze­rin­de ala­ge­yik fi­gü­rü­nün iş­len­miş ol­ma­sı ala­ge­yik­le­rin yüz­yıl­lar­dır Milli Park’ta ya­şa­dı­ğı ve Milli Park’ın doğal yaşam alan­la­rın­dan ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor.

2012 yı­lın­da An­tal­ya Düz­ler­ça­mı Yaban Ha­ya­tı Ge­liş­tir­me sa­ha­sın­dan alı­na­rak, Dilek Ya­rı­ma­da­sı Büyük Men­de­res Del­ta­sı Milli Par­kı­na yer­leş­ti­ri­len 18 adet ala­ge­yik, alana uyum sağ­lar­ken, ala­ge­yik­le­rin sa­yı­sı ise 2022 yılı iti­ba­riy­le 70’e yük­sel­di.

Dilek Ya­rı­ma­da­sı Büyük Men­de­res Del­ta­sı Milli Park Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan, konu ile il­gi­li ya­pı­lan pay­la­şım­da Milli Park’ın, yüz­yıl­lar­dır ala­ge­yik­le­rin doğal yaşam alanı ol­du­ğu­na dik­kat çe­kil­di. Kısa sü­re­de sağ­la­nan uyu­mun se­be­bi­nin ise antik va­zo­da be­tim­len­di­ği ifade edi­len “Eve dönüş” baş­lık­lı açık­la­ma­da “Aydın Milet Mü­ze­si’ndeki Milli Park sı­nır­la­rın­dan çı­ka­rı­lan M.Ö. 6. yüz­yı­la ait ala­ge­yik fi­gür­lü antik vazo. Milli Par­kı­mı­zın Mut­lak Ko­ru­ma Alan­la­rı’na 2012 yı­lın­da 18 adet yer­leş­ti­ri­len ve şuan sa­yı­la­rı 70’i bulan ala­ge­yik­le­rin, Milli Par­kı­mı­zı yurt­la­rı ola­rak be­nim­se­me­le­ri­nin se­be­bi, antik va­zo­da be­tim­len­miş­tir” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.