Güncel

Sek­tö­rün tem­sil­ci­le­ri tu­rizm se­zo­nu­nu ko­nuş­tu

Ku­şa­da­sı’nda tu­rizm­le uğ­ra­şan sek­tö­rün tem­sil­ci­le­ri yeni baş­la­yan se­zo­nu Ku­şa­da­sı Ti­ca­ret Odası’nda dü­zen­le­nen top­lan­tı­da ko­nuş­tu.

KUTO’nun ev sa­hip­li­ğin­de ya­pı­lan top­lan­tı­da sek­tö­rün so­run­la­rı ve çö­züm­ler ko­nu­su ele alın­dı. Oda­nın sos­yal medya he­sa­bın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da; “ Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Ker­van­sa­ray’da ya­pı­lan Tu­rizm De­ğer­len­dir­me Top­lan­tı­sın­da oluş­tu­ru­lan Kru­va­zi­yer ve Çarşı Ko­mis­yo­nu, Oda­mız­da top­la­na­rak so­run­la­rın çö­zü­mü ve ya­pı­la­cak­lar hak­kın­da kar­şı­lık­lı görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du”