Güncel

Sek­tö­rel ge­li­şim st­ra­te­ji­le­ri pro­je­si bil­gi­len­dir­me zi­ya­ret­le­ri devam edi­yor

Didim Ti­ca­ret Oda­sı­nın; İlçe­nin ge­li­şi­mi, eko­no­mi­si­ne yön veren ana sek­tör­ler­de sağ­lık­lı ve sür­dü­rü­le­bi­lir bir bü­yü­me için baş­lat­tı­ğı Didim Sek­tö­rel Ge­li­şim St­ra­te­ji­le­ri Pro­je­sin­de Gö­rev­li Aka­de­mis­yen­ler Aydın Vali Yar­dım­cı­sı ve Ya­tı­rım İzleme Ko­or­di­nas­yon Baş­kan­lı­ğın­dan so­rum­lu Mus­ta­fa Hu­lu­si Arat, İl Plan­la­ma ve Ko­or­di­nas­yon Mü­dü­rü Halil Özo­ğul ve Aydın Va­li­li­ği Çevre, Şe­hir­ci­lik ve İklim De­ği­şik­li­ği İl Mü­dü­rü Meh­met Taha Al’ı ma­kam­la­rın­da zi­ya­ret etti.

Aydın Va­li­li­ği Çevre, Şe­hir­ci­lik ve İklim De­ği­şik­li­ği İl Mü­dü­rü Meh­met Taha Al’ı ma­kam­la­rın­da zi­ya­ret etti.

Pro­je­de görev alan Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği Eko­no­mi ve Tek­no­lo­ji Üni­ver­si­te­si Sü­rek­li Eği­tim Mer­ke­zi (TOBB ETÜ­SEM) Mü­dü­rü Prof. Dr. Ra­ma­zan Aktaş, Prof. Dr. Yavuz Ercil, Dr. Tür­kay Kısa ve Didim Ti­ca­ret Odası Genel Sek­re­te­ri Murat Güneş ya­pı­la­cak ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi­len­dir­me­ler­de bu­lun­du. Aydın Vali Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Hu­lu­si Arat, İl Plan­la­ma ve Ko­or­di­nas­yon Mü­dü­rü Halil Özo­ğul ve Aydın Va­li­li­ği Çevre, Şe­hir­ci­lik ve İklim De­ği­şik­li­ği İl Mü­dü­rü Meh­met Taha Al, baş­la­tı­lan ça­lış­ma­yı çok kıy­met­li bul­duk­la­rı­nı, katkı sun­mak­tan mem­nu­ni­yet du­ya­cak­la­rı­nı ifade etti.