Güncel

Plaj Vo­ley­bo­lu­nun Yıl­dız­la­rı Pro Tour Ku­şa­da­sı Chal­len­ge’da Bu­lu­şa­cak

Ku­şa­da­sı, plaj vo­ley­bo­lun­da dün­ya­nın en büyük or­ga­ni­zas­yon­la­rın­dan olan ‘VW Beach Pro Tour’a ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak. 19-22 Mayıs ta­rih­le­ri ara­sın­da Sevgi Plajı’nda ger­çek­le­şecek 4 gün­lük ‘Beach VW Pro Tour Ku­şa­da­sı Chal­len­ge’a 33 ül­ke­den 200 spor­cu ka­tı­la­cak.

Tür­ki­ye Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu (TVF), Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye­si iş bir­li­ğiy­le Da­vut­lar Sevgi Plajı’nda 19 Mayıs Ata­türk’ü Anma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı’nda eleme tur­nu­va­sı ile baş­la­ya­cak olan Ulus­la­ra­ra­sı Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu (FIVB) Plaj Vo­ley­bo­lu Dünya Turu VW Beach Pro Tour Ku­şa­da­sı Chal­len­ge ile il­gi­li ola­rak Gü­ver­ci­na­da’da bir basın top­lan­tı­sı dü­zen­len­di. Top­lan­tı­ya Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Özlem Çer­çi­oğ­lu, Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ömer Günel, TVF Baş­kan Ve­ki­li Alper Sedat As­lan­daş ve FIVB Tek­nik De­le­ge­si Ch­ris­ti­an Sc­he­meth ka­tıl­dı.SPOR­SE­VER­LER İÇİN ÖNEMLİ BİR FIR­SAT

Top­lan­tı­da ko­nu­şan TVF Baş­kan Ve­ki­li Alper Sedat As­lan­daş, dün­ya­da plaj vo­ley­bo­lu ala­nın­da dü­zen­le­nen en büyük or­ga­ni­zas­yon­lar­dan bi­ri­si olan VW Beach Pro Tour’un 19 Mayıs Ata­türk’ü Anma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı’nda baş­la­ya­cak ol­ma­sı­nın mut­lu­luk ve­ri­ci ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek tur­nu­va­nın dü­zen­len­me­si­ne katkı sunan Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Özlem Çer­çi­oğ­lu ve Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ömer Günel’e te­şek­kür etti. 5 kı­ta­dan 200 spor­cu­nun ka­tı­la­ca­ğı VW Beach Pro Tour Ku­şa­da­sı Chal­len­ge’ın hem plaj vo­ley­bo­lu­nun hem de Tür­ki­ye’nin, Aydın’ın ve Ku­şa­da­sı’nın ta­nı­tı­mı açı­sın­dan çok önem­li bir or­ga­ni­zas­yon ol­du­ğu­nu ifade eden Alper Sedat As­lan­daş “Geç­ti­ği­miz yıl­lar­da Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Özlem Çer­çi­oğ­lu’nun des­te­ği ile Aydın Kent Mey­da­nı’nda ger­çek­leş­tir­di­ği­miz or­ga­ni­zas­yo­nu bu yıl Ku­şa­da­sı Sevgi Plajı’nda ya­pı­yo­ruz.

Ulus­la­ra­ra­sı alan­da üst düzey mü­sa­ba­ka­la­ra ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak olan VW Beach Pro Tour Ku­şa­da­sı Chal­len­ge’in spor­se­ver­ler için çok önem­li bir fır­sat ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Alper Sedat As­lan­daş, tur­nu­va­nın dü­zen­len­me­si sü­re­ci­ne katkı sunan her­ke­se te­şek­kür etti.

80 ÜL­KE­DEN CANLI YA­YIN­LA­NA­CAK

TVF Baş­kan Ve­ki­li Alper Sedat As­lan­daş’ın ar­dın­dan ko­nu­şan Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Özlem Çer­çi­oğ­lu, plaj vo­ley­bo­lu tur­nu­va­sı­nın pan­de­mi­den ön­ce­ki yıl­lar­da Aydın Kent Mey­da­nı’nda dü­zen­len­di­ği­ni be­lir­te­rek “Ancak bu or­ga­ni­zas­yon, çapı ve gör­dü­ğü ilgi ne­de­niy­le Kent Mey­da­nı’na sığ­maz hale geldi. Bu ne­den­le bu yıl Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye­miz ile iş bir­li­ği içe­ri­sin­de dü­zen­le­dik” dedi. VW Beach Pro Tour Ku­şa­da­sı Chal­len­ge’in 80 ül­ke­de canlı ya­yın­la­na­cak olan muh­te­şem bir or­ga­ni­zas­yon ol­du­ğu­na dik­kat çeken Baş­kan Özlem Çer­çi­oğ­lu, “Ül­ke­mi­zin, Aydın’ın ve Ku­şa­da­sı’nın ta­nı­tı­mı için büyük önem ta­şı­yan bu or­ga­ni­zas­yon es­na­fı­mı­za ve civar böl­ge­le­re de katkı sağ­la­ya­cak­tır. Tur­nu­va­yı önü­müz­de­ki yıl­lar­da Ku­şa­da­sı’nda dü­zen­le­me­ye devam ede­ce­ğiz. Emeği geçen her­ke­se ayrı ayrı te­şek­kür edi­yor, 19 Mayıs Ata­türk’ü Anma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı’nı kut­lu­yo­rum” diye ko­nuş­tu.

TA­NI­TI­MA BÜYÜK KATKI SU­NA­CAK

Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ömer Günel ise ilki 1987 yı­lın­da Bre­zil­ya’da dü­zen­le­nen plaj vo­ley­bo­lu tur­nu­va­sı­nın bu yıl fark­lı bir for­mat­ta Ku­şa­da­sı’nda ger­çek­le­şecek ol­ma­sın­dan do­la­yı büyük bir mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek or­ga­ni­zas­yo­nun sü­rek­li­li­ği­ni sağ­la­yan Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Özlem Çer­çi­oğ­lu’na te­şek­kür etti. Ku­şa­da­sı’nın doğru bir bi­çim­de ta­nı­tıl­ma­sı­nın öne­mi­ne dik­kat çeken Baş­kan Ömer Günel “Ku­şa­da­sı plaj­la­rı­nın böy­le­si­ne büyük ve önem­li bir or­ga­ni­zas­yo­na sahne ol­ma­sı­na ve­si­le olan her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.

KU­ŞA­DA­SI’NDA BİR İLK

FIVB Tek­nik De­le­ge­si Ch­ris­ti­an Sc­he­meth ise, or­ga­ni­zas­yo­nun Ku­şa­da­sı’nda dü­zen­le­nen ilk plaj vo­ley­bo­lu tur­nu­va­sı ol­ma­sı ne­de­niy­le özel bir önemi bu­lun­du­ğu­nu be­lir­te­rek Tür­ki­ye Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu, Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye­si’ne te­şek­kür etti.

33 ÜL­KE­DEN 200 SPOR­CU KA­TI­LA­CAK

‘Beach VW Pro Tour Ku­şa­da­sı Chal­len­ge’, Da­vut­lar Sevgi Plajı’nda 19 Mayıs'ta eleme tur­nu­va­sı ile baş­la­ya­cak. Dev or­ga­ni­zas­yon, 20-21-22 Mayıs ta­rih­le­ri ara­sın­da Ana Tablo Tur­nu­va­sı ile devam edecek ve Ku­şa­da­sı Chal­len­ge şam­pi­yon­la­rı be­lir­le­necek. 33 ül­ke­den 96 ta­kı­mın ka­tı­la­ca­ğı eleme tur­nu­va­sın­da 32 kadın ve 32 erkek ta­kı­mı mü­ca­de­le edecek. 8'er takım ana tab­lo­ya ka­tıl­ma­ya hak ka­za­na­cak. Ana tablo mü­sa­ba­ka­la­rın­da ise 24 erkek, 24 kadın ta­kı­mı yer ala­cak. De­re­ce­ye giren ta­kım­la­ra top­lam 150 bin dolar para ödülü da­ğı­tı­la­cak.

Tur­nu­va­ya Fas, Avust­ral­ya, Avus­tur­ya, Bre­zil­ya, ka­na­da, Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti, Çek Cum­hu­ri­ye­ti, Da­ni­mar­ka, İspan­ya, Fin­lan­di­ya, Fran­sa, Al­man­ya, İsrail, İtalya, Ja­pon­ya, Le­ton­ya, Lit­van­ya, Mek­si­ka, Hol­lan­da, Nor­veç, Yeni Ze­lan­da, Umman, Po­lon­ya, Slo­ven­ya, İsviç­re, İsveç, Tür­ki­ye, Uk­ray­na, Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri’nden olim­pik ve milli takım se­vi­ye­sin­de 200 spor­cu ka­tı­la­cak. Ül­ke­mi­zi er­kek­ler­de Hasan Hü­se­yin-Mer­mer-Se­fa Urlu, Necmi Ay­berk Gül­lük-Ba­tu­han Kuru ve Yusuf Öz­de­mir-Mus­ta­fa Susam iki­li­le­ri, ka­dın­lar­da ise Selin Yurt­se­ver-Di­la­ra Ge­di­koğ­lu ile Merve Çe­le­bi-Ba­ha­nur Gö­kalp iki­li­le­ri tem­sil edecek.

DÜNYA YIL­DIZ­LA­RI­NI ÜC­RETSİZ İZLEME ŞANSI

Beach Pro Tour Ku­şa­da­sı Chal­len­ge tur­nu­va­sın­da se­yir­ci­ler 2015 Dünya Şam­pi­yo­nu ve 2016 Rio Olim­pi­yat şam­pi­yo­nu Bre­zil­ya’dan Bruno Oscar Sch­midt’in yanı sıra ser­vis­le­riy­le ünlü İtal­yan oyun­cu Ad­ri­an Ca­ram­bu­la ve 2 kez olim­pi­yat­lar­da yer almış Le­ton­ya­lı Sa­mo­ilovs-Sme­dins iki­li­si gibi isim­le­ri iz­le­me fır­sa­tı bu­la­cak. Ulus­la­ra­ra­sı te­le­viz­yon ve in­ter­net ka­nal­la­rı­nın canlı yayın ya­pa­ca­ğı or­ga­ni­zas­yon­da vo­ley­bol se­ver­ler maç­la­rı üc­ret­siz sey­re­de­bi­lecek.

ŞÖLEN HA­VA­SIN­DA GE­ÇECEK

Dün­ya­da ilk kez 1987’de Bre­zil­ya’da, Tür­ki­ye’de ise 1990’lı yıl­lar­da An­tal­ya’da dü­zen­le­nen dünya turu için Ku­şa­da­sı Sevgi Plajı’na Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye­si’ne bağlı ekip­ler­ce 1500 ki­şi­lik tri­bün ka­pa­si­te­si­ne sahip 18 met­re­ye 28 metre ebat­la­rın­da bir mer­kez saha ku­rul­du. 3 yan maç sa­ha­sı ile 2 ant­ren­man sa­ha­sı­nın oluş­tu­rul­du­ğu Sevgi Plajı’nda gece maç­la­rı­nın oy­na­na­bil­me­si için de ay­rı­ca ışık­lan­dır­ma­lı 2 saha ku­rul­du.

Tüm gün mü­sa­ba­ka­la­rın oy­na­na­ca­ğı tur­nu­va­da 16 ulus­la­ra­ra­sı hakem görev ya­pa­cak. Ay­rı­ca Tür­ki­ye’den 24 hakem yer ala­cak.