Güncel

Kur­ban bay­ra­mı ön­ce­sin­de kü­çük­baş ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri­ne des­tek mo­ra­li

Tür­ki­ye Da­mız­lık Koyun Keçi Ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri Mer­kez Bir­li­ği (TÜDKİYEB) Genel Baş­ka­nı Nihat Çelik, 2021 yılı anaç koyun keçi des­tek­le­me öde­me­le­ri­ne iliş­kin çe­şit­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

TÜDKİYEB Genel Baş­ka­nı Çelik ön­ce­lik­le anaç koyun keçi var­lı­ğı­na dik­kat çe­ke­rek “ 2021 yılı anaç koyun keçi des­tek­le­me­le­ri kap­sa­mın­da 21 mil­yon 558 bin 679 baş anaç koyun, 5 mil­yon 260 bin 202 başı anaç keçi olmak üzere top­lam­da 26 mil­yon 818 bin 881 baş anaç koyun keçi var­lı­ğı­mız mev­cut­tur. Do­la­yı­sıy­la 2020 yılı için 24 mil­yon ci­va­rın­da olan anaç koyun keçi sa­yı­sı bir yılda 27 mil­yon ci­va­rı­na yük­sel­miş­tir. Başta pan­de­mi olmak üzere girdi ma­li­yet­le­rin­de­ki ar­tış­la­rın ge­tir­di­ği zor­luk­la­ra rağ­men anaç sa­yı­mız­da azal­ma bek­le­nir­ken yüzde 10 ci­va­rın­da­ki bu ar­tı­şı ol­duk­ça önem­li ve an­lam­lı bu­lu­yo­ruz. Do­la­yı­sıy­la anaç sa­yı­mı­zın yük­sel­me­si­ni sek­tö­rel an­lam­da ge­le­ce­ğe gü­ven­le bak­ma­mı­zı sağ­la­yan en önem­li gös­ter­ge­ler­den biri ola­rak de­ğer­len­di­ri­yor ve bu du­ru­mu sek­tö­rü­müz adına mem­nu­ni­yet­le kar­şı­lı­yo­ruz. İnşal­lah önü­müz­de­ki yıl­lar­da da başta anaç koyun keçi sa­yı­mız olmak üzere halen 57,5 mil­yon baş olan koyun keçi sa­yı­mı­zı da he­def­le­ri­miz doğ­rul­tu­sun­da ar­tır­mış olu­ruz “ dedi.

213 bin ye­tiş­ti­ri­ci­ye 830,8 mil­yon lira anaç koyun keçi des­te­ği

Anaç koyun keçi des­tek­le­me­le­rin­den fay­da­la­nan ye­tiş­ti­ri­ci sa­yı­sın­da da artış kay­de­dil­di­ği­ni be­lir­ten Çelik, açık­la­ma­sın­da “ Anaç koyun keçi des­tek­le­ri­ne mü­ra­ca­at eden ve bu des­tek­ten fay­da­la­nan ye­tiş­ti­ri­ci sa­yı­mız 2020 yılı des­tek­le­ri kap­sa­mın­da 201 bin 509 iken 2021 yılı için bu rakam 213 bin 372 ye yük­sel­miş­tir. Des­tek­ler­den ne kadar çok ye­tiş­ti­ri­ci­miz fay­da­la­nır­sa bizim mem­nu­ni­ye­ti­miz de o kadar fazla olur. 2021 yılı için top­lam­da 830,8 mil­yon lira anaç koyun keçi des­tek­le­me öde­me­si ile bir­lik­te 63 mil­yon lira sürü yö­ne­ti­ci­si des­te­ği ve 1 mil­yon 840 bin lira tif­tik ke­çi­si ilave des­te­ği öde­me­le­ri 27 Ma­yıs­ta ve 3 Ha­zi­ran’da iki bölüm ha­lin­de ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri­mi­zin he­sap­la­rı­na yat­mış ola­cak­tır” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.

Çelik, kü­çük­baş hay­van ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri­ne ya­pı­lan des­tek­le­me öde­me­le­rin­den büyük mem­nu­ni­yet duy­duk­la­rı­na işa­ret ede­rek “ Des­tek­le­me öde­me­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı hem maddi hem de ma­ne­vi açı­dan kur­ban bay­ra­mı ön­ce­sin­de sek­tö­rü­mü­ze, ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri­mi­ze büyük moral ol­muş­tur. Do­la­yı­sıy­la kü­çük­baş hay­van­cı­lı­ğı­mı­za ge­re­ken önem ve des­te­ği­ni hiç­bir zaman esir­ge­me­yen başta Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan olmak üzere Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız Sayın Prof. Dr. Vahit Ki­riş­ci’ye sek­tö­rü­müz ve ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri­miz adına te­şek­kür edi­yo­ruz. Ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri­mi­ze sağ­la­nan bu des­tek­le­ri boşa çı­kar­ma­mak için canla başla ça­lış­ma­ya devam ede­ce­ğiz” dedi.

Des­tek­le­me­ler ar­tı­rı­la­rak devam et­me­li

Genel Baş­kan Çelik, anaç koyun keçi des­tek­le­me mik­tar­la­rı­nın ar­tı­rı­la­rak devam et­me­si­nin ge­re­ği­ne vurgu ya­pa­rak “ Anaç koyun keçi des­tek­le­me­le­ri ve diğer des­tek­ler ar­tı­rı­la­rak devam et­me­li­dir. 2021 yılı için anaç ko­yun­da 30 lira, anaç ke­çi­de ise 35 lira des­tek öde­me­si ya­pıl­dı. Bu mik­tar­lar 2020 yılı için­de ay­nıy­dı. Yani 2 yıl­dır de­ğiş­me­di. Son za­man­lar­da girdi ma­li­yet­le­ri­nin çok fazla yük­sel­me­siy­le ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin çok zor gün­ler­den geç­ti­ği göz önüne alı­na­rak des­tek­le­me mik­tar­la­rı­nın da gün­cel­le­ne­rek ar­tı­rıl­ma­sı­nı Ba­kan­lı­ğı­mız­dan ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri­miz adına talep edi­yo­ruz. Bu ta­le­bi­miz uma­rız ki 2022 yılı Ta­rım­sal Des­tek­le­me­ler Ka­rar­na­me­si içe­ri­sin­de ye­ri­ni alır “ de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.

HABER MER­KEZİ