Güncel

Eği­tim­ci­ler de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dı

.Aydın İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen top­lan­tı­da eği­tim öğ­re­tim yılı de­ğer­len­di­ril­di.

Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü’nün sos­yal medya he­sa­bın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da; “ İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü­müz Sayın Sey­ful­lah Oku­muş eği­tim yö­ne­ti­ci­le­ri­miz­le eği­tim öğ­re­tim ça­lış­ma­la­rı­nı de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı yaptı. İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü­müz Sayın Sey­ful­lah Oku­muş’un baş­kan­lı­ğın­da, 27 Mayıs 2022 Cuma günü Efe­ler Halk Eği­ti­mi Mer­ke­zi Kon­fe­rans Sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­da İl Milli Eği­tim Müdür Yar­dım­cı­la­rı­mız, İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü Eği­tim Mü­fet­tiş­le­ri Baş­ka­nı, Baş­kan Yar­dım­cı­sı ile Eği­tim Mü­fet­tiş­le­ri, 17 İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü­müz, İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü Şube Mü­dür­le­ri­miz, İlçe Milli Eği­tim Şube Mü­dür­le­ri­miz hazır bu­lun­du. Top­lan­tı­da ili­miz­de­ki eği­tim öğ­re­tim ça­lış­ma­la­rı üze­ri­ne geniş kap­sam­lı de­ğer­len­dir­me­ler ya­pı­la­rak is­ti­şa­re­ler­de bu­lu­nul­du”