Güncel

Baş­kan Ömer Günel Tuşba Sanayi Sitesi es­na­fı ile bu­luş­tu

CHP Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı Ça­lış­ta­yı’na ka­tıl­mak üzere Van’a giden Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ömer Günel,Tuşba il­çe­sin­de es­naf­la bu­luş­tu.

Es­na­fın her geçen gün artan hayat pa­ha­lı­lı­ğın­dan şi­ka­yet­çi ol­du­ğu­nu ifade eden Baş­kan Ömer Günel “Yük­sek enf­las­yon ve kur ra­kam­la­rı ne­de­niy­le es­na­fı­mız çok zor gün­ler ge­çi­ri­yor” dedi.

Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ömer Günel, CHP Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı Ça­lış­ta­yı’na ka­tıl­mak üzere Van’a gitti. Üç gün­lük top­lan­tı­nın ilk gü­nün­de CHP’li baş­kan­lar grup­lar ha­lin­de Van’ın 13 il­çe­sin­de es­naf­la bu­luş­tu.

Baş­kan Ömer Günel, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Vahap Seçer, Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gök­han Ülgür ve Tokat Ata­köy Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ser­vet Dur­muş ile bir­lik­te Tuşba Sa­na­yi Si­te­si’ni zi­ya­ret etti. Sa­na­yi Si­te­si es­na­fı­nın so­run­la­rı­nı din­le­yen CHP’li baş­kan­lar daha sonra Tuşba Sa­na­yi Si­te­si Oda Baş­ka­nı Mu­hit­tin Yıl­dız­baş ile bir araya geldi.

“TÜRKİYE’NİN ÇÖ­ZÜ­LE­ME­YECEK SO­RU­NU YOK”

Baş­kan Ömer Günel, eko­no­mik kri­zin et­ki­le­ri­nin Tür­ki­ye’nin her kö­şe­sin­de ya­kı­cı bir bi­çim­de his­se­dil­di­ği­ni be­lir­te­rek “Genel Baş­ka­nı­mız Sayın Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu’nun baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­le­şecek olan Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı Ça­lış­ta­yı kap­sa­mın­da bir araya gelme şansı bul­du­ğu­muz Vanlı esnaf kar­deş­le­ri­miz hayat pa­ha­lı­lı­ğı kar­şı­sın­da ya­şa­dık­la­rı mağ­du­ri­ye­ti biz­ler­le pay­laş­tı. Ken­di­le­ri­ne Genel Baş­ka­nı­mı­zın se­lam­la­rı­nı ile­te­rek so­run­la­rı­nı din­le­dik. Biz Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li­ler ola­rak iyi yö­ne­til­di­ği sü­re­ce Tür­ki­ye’nin çö­zü­le­me­yecek so­ru­nu ol­ma­dı­ğı­na ina­nı­yo­ruz” dedi