Güncel

ADÜ’de psi­ko­lo­jik sa­ğı­lı­ğı­mı­zı nasıl ko­ru­ya­bi­li­riz? adlı et­kin­lik ger­çek­leş­ti

Aydın Adnan Men­de­res Üni­ver­si­te­si (ADÜ) 26.​ADÜ­FEST Kül­tür Sanat ve Spor Şen­lik­le­ri çer­çe­ve­sin­de Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü ve ADÜ Ka­li­te Ko­or­di­na­tör­lü­ğü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ‘ Na­sıl­sı­nız? Psi­ko­lo­jik Sa­ğı­lı­ğı­mı­zı Nasıl Ko­ru­ya­bi­li­riz?’ adlı et­kin­lik, Ata­türk Kong­re Mer­ke­zi’nde ger­çek­leş­ti.

Fen –Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Psi­ko­lo­ji Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Meh­met Şa­ki­roğ­lu’nun ko­nuş­ma­cı ola­rak yer al­dı­ğı et­kin­li­ğe; ADÜ Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Ali Akyol, aka­de­mik ve idari per­so­ne­li ile öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı. Doç. Dr. Meh­met Şa­ki­roğ­lu ko­nuş­ma­sın­da ‘Mut­suz­luk Kav­ra­mı’, ‘Psi­ko­lo­jik sağ­lı­ğı­mı­zı nasıl ko­ru­ya­bi­li­riz?’, ‘Tek­no­lo­ji­yi ha­ta­lı kul­lan­mak’ konu baş­lık­la­rın­da bilgi verdi. Şa­ki­roğ­lu ay­rı­ca pan­de­mi dö­ne­min­de artan akıl­lı te­le­fon kul­la­nı­mı­nın hangi risk­le­ri art­tır­dı­ğı, alış­ve­riş ba­ğım­lı­lı­ğı, on­li­ne oyun ba­ğım­lı­lı­ğı­nın ha­ya­tı­mı­za et­ki­le­ri ve yeme bo­zuk­luk­la­rı gibi ko­nu­la­rı da ele aldı.