Güncel

“ADÜ’ye Bahar Geldi “Doğa ve Yaşam Paneli ya­pıl­dı

Adnan Men­de­res Üni­ver­si­te­si 26. ADÜ­FEST Kül­tür, Sanat ve Spor Şen­lik­le­ri kap­sa­mın­da; “ADÜ’ye Bahar Geldi “te­ma­sıy­la ADÜ Doğa ve Yaşam Top­lu­lu­ğu’nun or­ga­ni­zas­yon­lu­ğun­da ya­pı­lan Doğa ve Yaşam te­ma­lı panel, Ata­türk Kong­re Mer­ke­zi Mag­ne­sia sa­lo­nun­da ya­pıl­dı.

Pa­nel­de EKO­DOSD der­ne­ği baş­ka­nı Ba­hat­tin Sü­rü­cü, Ödül­lü bel­ge­sel ya­pım­cı­sı Yavuz Pul­luk­çu ve ödül­lü bel­ge­sel ya­pım­cı­sı Emre Öner ko­nuş­ma­cı ola­rak yer aldı.

Mo­de­ra­tör­lü­ğü­nü ADÜ Doğa ve Yaşam Top­lu­lu­ğu baş­ka­nı Ali Zey­rek’in yü­rüt­tü­ğü pa­nel­de açı­lış ko­nuş­ma­la­rın­dan sonra, EKO­DOSD der­ne­ği­nin fa­ali­yet­le­ri ko­nu­sun­da bilgi ve­ril­di.

Ba­hat­tin Sü­rü­cü, Aydın ili­nin doğal ve kül­tü­rel de­ğer­le­ri, bu de­ğer­ler üze­rin­de­ki teh­dit ve bas­kı­la­rı, bu so­run­la­rın çö­zül­me­si için hangi ku­rum­lar­la ve nasıl iş­bir­li­ği ya­pıl­dı­ğı­nı, doğa eği­tim­le­ri, top­lu­mun bi­linç­len­di­ril­me­si ve sos­yal gö­nül­lü­lük çer­çe­ve­sin­de neler ya­pıl­dı­ğı­nı an­lat­tı.

Lat­mos’la il­gi­li son du­rum­lar, devam eden pro­je­ler, bu eşsiz doğa ala­nı­nın böl­ge­miz ve Tür­ki­ye için önemi, bu­ra­da ya­şa­yan yerel hal­kın ge­le­nek­sel ya­şa­mı ko­nu­la­rın­da bilgi ve­ril­di.

EKO­DOSD yö­ne­tim ku­ru­lu üyesi yö­net­men Yavuz Pul­luk­çu’nun “Lat­mos” ve “Su Be­de­vi­le­ri” bel­ge­sel­le­ri­nin gös­te­ri­min­den sonra, Pul­luk­çu’nun her iki alan­da yap­tı­ğı çe­kim­ler­de­ki zor­luk­lar, sı­kın­tı­lar ve ar­dın­dan gelen ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ödül­le­rin ge­tir­di­ği mut­lu­luk ve bu işe yeni baş­la­ya­cak olan­la­ra öneri ve tav­si­ye­ler an­la­tıl­dı.

Bel­ge­sel ya­pım­cı­sı Emre Öner de, Çine Ala­ban­da ve Sul­tan­hi­sar’da bu­lu­nan Nysa antik kent­le­riy­le il­gi­li çek­ti­ği bel­ge­sel­ler gös­te­ril­di.

ADÜ Zi­ra­at Fa­kül­te­si de­ka­nı Prof. Dr. İbra­him Genç­soy­lu, Aydın ili­nin doğal ve kül­tü­rel açı­dan çok zen­gin ol­du­ğu­nu, ge­lecek yıl bu zen­gin­lik­le­ri öğ­ren­ci­ler­le bir­lik­te ye­rin­de gör­mek ve in­ce­le­mek için fa­ali­yet­le­ri­ni ço­ğal­ta­cak­la­rı­nı söy­le­di. Kaz Dağ­la­rı’ndan gü­ne­ye kadar tüm coğ­raf­ya­la­ra gez­di­ği­ni ancak Lat­mos böl­ge­si­nin eşsiz gü­zel­lik­te mut­la­ka gö­rül­me­si ge­re­ken bir yer ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

Öğ­ren­ci­le­rin sor­duk­la­rı so­ru­lar­dan sonra, pa­ne­le ka­tı­lan ko­nuş­ma­cı­la­ra ADÜ Zi­ra­at Fa­kül­te­si de­ka­nı Prof. Dr. İbra­him Genç­soy­lu, Pey­zaj Mi­mar­lı­ğı Öğ­re­tim üyesi Doç. Dr. Tendü Hilal Gök­tuğ ve Dr. Öğ­re­tim üyesi Varol Aydın ta­ra­fın­dan birer te­şek­kür bel­ge­si tak­dim edil­di.