Güncel

Baş­kan Ata­bay: Geliyor Gel­mek­te Olan

CHP'li Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı Ça­lış­ta­yı'na ka­tıl­mak üzere Van'a giden Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Deniz Ata­bay, Erciş il­çe­sin­de açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Es­naf­la bir araya ar­dın­dan ça­lış­ta­ya ka­tı­lan Baş­kan Ata­bay, "Refah, adil ve gel­me­si­nin ge­li­şen bir Tür­ki­ye için ge­li­yor gel­mek­te olan!" dedi.

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Genel Baş­ka­nı Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu'nun ön­der­li­ğin­de Van'da dü­zen­le­nen "Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı Ça­lış­ta­yı" gerçekleşti. Tür­ki­ye'nin dört bir ya­nın­dan gelen 11'i bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­ka­nı olmak üzere 248 CHP'li be­le­di­ye baş­ka­nı­nın ka­tıl­dı­ğı prog­ram­da Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Deniz Ata­bay da yer aldı.Üç gün sü­recek ça­lış­ta­yın ilk gü­nün­de Van'ın Erciş il­çe­sin­de es­naf­lar­la bir araya gelen Baş­kan Ata­bay, va­tan­daş­la­rın ve iş­let­me­ci­le­rin so­run­la­rı­nı ve ta­lep­le­ri­ni din­le­di. Es­na­fın her geçen gün artan hayat pa­ha­lı­lı­ğın­dan muz­da­rip ol­du­ğu­nu, geçim der­di­nin her geçen gün art­tı­ğı­nı söy­le­yen Baş­kan Ata­bay, "Ya­şa­dı­ğı­mız eko­no­mik bu­na­lı­mın sos­yal ha­ya­ta et­ki­si­ni göz­lem­le­di­ği­miz Erciş’te, de­ğer­li es­na­fı­mız­la dert­leş­tik, yurt­taş­la­rı­mı­zın so­run­la­rı­nı din­le­dik. Biz, kar­deş Tür­ki­ye’yi ku­ra­cak ve ül­ke­mi­zi re­fa­ha ka­vuş­tu­ra­ca­ğız. Er­ciş­li va­tan­daş­la­rı­mı­za mi­sa­fir­per­ve­lik­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür ede­rim" dedi.

Baş­kan Ata­bay, esnaf ve va­tan­daş­la­rı­nın ar­dın­dan Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Özlem Çer­çi­oğ­lu ile Ak­da­mar Ki­li­se­si'ni zi­ya­ret etti. İnanç tu­riz­mi­nin önem­li mer­kez­le­rin­den Van Gölü'ndeki Ak­da­mar Adası'nda bu­lu­nan ki­li­se­de in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan Baş­kan Ata­bay, "Ta­ri­hi gü­zel­lik­le­ri­miz eşsiz zen­gin­lik­le­ri­miz­dir" dedi ve gezi için Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Özlem Çer­çi­oğ­lu'na te­şek­kür etti.

"BİZİM YO­LU­MUZ AY­DIN­LIK TÜRKİYE'NİN YO­LU­DUR"

Ça­lış­ta­yın ikin­ci günü, CHP Yerel Yö­ne­tim­ler­den So­rum­lu Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Ordu Mil­let­ve­ki­li Seyit Torun’un açı­lış ko­nuş­ma­sı ile baş­la­dı. Yak­la­şan genel se­çim­ler ile il­gi­li yol ha­ri­ta­sı­nın ele alın­dı­ğı ça­lış­tay, "Ge­li­yor Gel­mek­te Olan" ve "Bizim Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı Van'da" slo­gan­la­rı ile sür­dü­rül­dü. Ça­lış­ta­yı ya­kın­dan takip eden Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Deniz Ata­bay, CHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len “Genel Mer­ke­zin seçim ha­zır­lık­la­rı se­çi­me giden sü­reç­te be­le­di­ye­le­rin rolü” baş­lık­lı pa­ne­le de ka­tıl­dı.

Ay­dın­lık Tür­ki­ye'nin ge­le­ce­ği için ça­lış­ta­ya ka­tıl­mak­tan mut­lu­luk duy­du­ğu­nu söy­le­yen Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Deniz Ata­bay ça­lış­tay­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, "Genel Baş­ka­nı­mız Kemal Kı­lıç­da­oğ­lu'nun ön­der­li­ğin­de, Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün çiz­di­ği yolda Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti için ça­lı­şan par­ti­mi­zin tüm un­sur­la­rı ile ik­ti­da­ra yü­rü­yo­ruz. Genel se­çim­ler ön­ce­si ger­çek­leş­ti­ri­len bu ça­lış­tay, ka­ran­lı­ğın hüküm sür­dü­ğü güzel ül­ke­mi­zin ay­dın­lık ya­rın­la­rı için çok de­ğer­li­dir. Biz­ler de bu­ra­da ol­mak­tan do­la­yı mut­lu­luk du­yu­yo­ruz. Bizim yo­lu­muz, umu­dun ve ay­dın­lık Tür­ki­ye’nin yo­lu­dur. Ça­lış­tay bo­yun­ca, hiz­met gö­re­vi­ni üst­len­di­ği­miz kent­le­ri­mi­zi daha ileri ta­şı­ya­cak pro­je­le­ri­miz hak­kın­da, de­ğer­li mes­lek­taş­la­rım­la görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nu­yo­ruz. Refah, adil ve ge­li­şen bir Tür­ki­ye için ge­li­yor gel­mek­te olan!" dedi.