Güncel

Bü­yük­şehir'in Kül­tür Mer­kez­leri'nde Genç Sat­ranç­çı­lar Yetişiyor

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kül­tür Mer­kez­le­ri, uzman kad­ro­su ve ya­ra­tı­cı pro­je­le­riy­le bir­çok fark­lı branş­ta öğ­ren­ci­le­rin ken­di­le­ri­ni ge­liş­tir­me­si­ni sağ­lı­yor

ABB Kül­tür Mer­kez­le­ri'nde eği­tim alan ço­cuk­la­ra ve­ri­len sat­ranç eği­ti­miy­le; ya­ra­tı­cı dü­şün­me­le­ri, mo­ti­vas­yon­la­rı­nın yük­sek ol­ma­sı, öz­gü­ven ve gi­ri­şim­ci­lik­le­ri­nin art­ma­sı ile aynı anda bir­den fazla se­çe­ne­ği de­ğer­len­dir­me be­ce­ri­le­ri­ni ge­liş­ti­ril­me­si he­def­le­ni­yor.

Bu kap­sam­da, ço­cuk­la­rın hem ke­yif­li vakit ge­çir­me­le­ri hem de ba­şa­rı­lı ol­ma­la­rı için, 20 kül­tür mer­ke­zin­den 300 öğ­ren­ci­nin ka­tıl­dı­ğı ya­rış­ma­nın ilk eta­bı­nı ba­şa­rıy­la geçen 72 öğ­ren­ci, Yük­sel Ya­lo­va Çocuk Kül­tür Mer­ke­zi’nde dü­zen­le­nen final eta­bın­da kar­şı­laş­tı. İki fark­lı ka­te­go­ri­de ger­çek­le­şen tur­nu­va­da, kı­ya­sı­ya geçen oyun­la­rın ar­dın­dan kendi ka­te­go­ri­sin­de ilk üçe giren öğ­ren­ci­le­re ödül­le­ri tak­dim edil­di.

ABB Kül­tür Mer­kez­le­ri'nde ço­cuk­la­rın ge­li­şi­mi­ne katkı sağ­la­ya­cak des­tek­le­yi­ci eği­tim­le­rin yaz kurs­la­rıy­la da sür­dü­rü­le­ce­ği­ni be­lir­ten Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Özlem Çer­çi­oğ­lu, sat­ranç tur­nu­va­sı­na ka­tı­lan tüm ço­cuk­la­rı teb­rik etti.