Güncel

Bu sene göç­men kuş sa­yı­sın­da azal­ma göz­lem­len­di

Aydın il ge­ne­lin­de yu­va­la­nan ve her yıl aynı böl­ge­le­re göç eden yaban kuş­la­rı sa­yı­sı geç­ti­ği­miz yıl­la­ra oran­la azal­ma gös­ter­di.

Ko­nuy­la il­gi­li araş­tır­ma yapan Ku­şa­da­sı Eko­sis­te­mi Ko­ru­ma ve Doğa Se­ven­ler Der­ne­ği’nden şu açık­la­ma­lar ya­pıl­dı; “ EKO­DOSD der­ne­ği­nin yap­mış ol­du­ğu yaz göç­me­ni olan ley­lek sa­yım­la­rın­da bu yıl az da olsa bir düşüş ya­şan­mış­tır.

Aydın ili­nin 17 il­çe­si­ne bağlı 104 kö­yün­de ve yer­le­şim yer­le­rin­de ya­pı­lan sa­yım­lar­da 429 yu­va­da 855 adet ley­lek sa­yıl­mış­tır.

Geç­ti­ği­miz yıl bu rakam aynı yer­le­şim alan­la­rın­da 447 yu­va­da 894 ley­lek tes­pit edil­miş­ti.

Ley­lek­le­rin bu yıl ADM Elekt­rik şir­ke­ti­nin yap­mış ol­du­ğu 237 demir plat­form­lu yu­va­la­rı ter­cih et­ti­ği, 172 ade­di­nin direk üze­rin­de­ki yu­va­la­ra gel­di­ği, 12 yu­va­nın Cami kub­be­le­rin­de ol­du­ğu, 3 yu­va­nın ağaç­lar­da, 2 yu­va­nın atıl fab­ri­ka ba­ca­sın­da ve 3 yu­va­nın da ter­ke­dil­miş ev ba­ca­sın­da ol­du­ğu gö­rül­dü.

Bazı yu­va­lar­da ley­lek savar ko­nul­ma­sı­na rağ­men ley­lek­le­rin bu yu­va­da da üreme yap­tık­la­rı gö­rül­dü.

Ley­lek­ler beyaz dış­kı­la­rı­nı yuva dı­şı­na ya da din­len­dik­le­ri alana yap­tık­la­rın­dan, din­len­me ama­cıy­la ter­cih et­tik­le­ri güneş ener­ji de­po­la­rı­nın üzeri, ev sa­hip­le­ri ta­ra­fın­dan yeni ke­şif­ler ya­pı­la­rak mon­taj­la­nan yaba bi­çi­min­de dü­ze­nek­ler­le ley­lek­le­rin bu­ra­ya gel­me­si­nin ön­len­di­ği gö­rül­dü.

Bu yıl çok sa­yı­da ley­le­ğin, di­rek­ler­de elekt­rik tel­le­ri­nin hemen üze­ri­ne yeni yuva yap­tık­la­rı gö­rü­lür­ken, bu durum hem ken­di­le­ri hem de yav­ru­la­rı için büyük teh­li­ke do­ğu­ra­cak­tır.

Bir­çok demir plat­for­mun ise yuva ya­pıl­ma­dan boş ol­duk­la­rı göz­len­di. Bunun ne­de­ni de üze­rin­de mal­ze­me ol­ma­ma­sı­dır. ADM elekt­rik şir­ke­tiy­le gö­rü­şü­le­rek, di­rek­ler­de­ki boş plat­form­la­rın üze­ri­ne, önü­müz­de­ki dönem ley­lek­ler gel­me­den önce ça­lı-çır­pı gibi mal­ze­me­ler ko­nu­la­rak, ley­lek­le­rin daha gü­ven­li olan bu yu­va­la­ra gel­me­si sağ­la­na­cak­tır.

Es­ki­ye oran­la bu yıl yu­va­lar­da ki yavru sa­yı­sın­da da dü­şüş­ler göz­len­di. Bazı ley­lek­le­rin elekt­rik çarp­ma­sı so­nu­cu eş­le­ri ölür­ken, yu­va­nın tüm so­rum­lu­lu­ğu ve yav­ru­la­rın bes­len­me­si tek ley­le­ğe kaldı. Bu tip yu­va­la­rın ta­ki­bi­ni ye­rel­de­ki du­yar­lı va­tan­daş­lar­la iş­bir­li­ği ya­pa­rak sür­dü­re­ce­ğiz.

Ley­lek yu­va­la­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da, bazı yu­va­la­rın aşırı şe­kil­de bü­yü­dü­ğü gö­rül­müş­tür. Bu du­ru­mun ile­ri­de sa­kın­ca­lı ola­bi­le­ce­ği ve yu­va­la­rın yı­kıl­ma ih­ti­mal­le­ri­nin bu­lun­du­ğu ve önü­müz­de­ki dö­nem­de yu­va­lar­dan mal­ze­me alın­ma­sıy­la il­gi­li, Doğa Ko­ru­ma ve Milli Park­lar ve Üni­ver­si­tey­le bir ça­lış­ma ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği dü­şü­nül­dü.

Yavru ley­lek­le­rin sa­kat­lan­ma­sı­na ve öl­me­si­ne neden olan çevre kir­li­li­ği en ciddi so­run­lar­dan biri ol­mak­ta­dır. Es­ki­ye oran­la dav­ra­nış­la­rı de­ği­şen ley­lek­ler, yu­va­ya ta­şı­ma da daha kolay ol­ma­sı ne­de­niy­le çev­re­ye atı­lan plas­tik­ler, giy­si­ler vb. do­ğa­ya atı­lan ne kadar atık mal­ze­me varsa yu­va­ya ge­tir­mek­te­dir. Özel­lik­le hay­van sa­man­la­rı­nın bağ­lan­dı­ğı plas­tik ip­le­ri yu­va­ya ta­şı­dık­la­rın­da, yav­ru­la­rın aya­ğı­na do­la­na­rak ko­par­mak­ta ya da kang­re­ne çe­vir­mek­te, boy­nu­na do­lan­mış­sa yav­ru­lar öl­mek­te­dir.

As­lın­da köy­ler­de ya­şa­yan tüm çift­çi­ler ve hay­van­cı­lık­la uğ­ra­şan­lar ley­lek­le­ri çok sev­mek­te­dir. Çift sü­rer­ken mey­da­na çıkan da­na­bur­nu gibi tarım za­rar­lı­la­rı­nı, fa­re­le­ri tü­ket­me­si ne­de­niy­le, ley­lek­le­rin ken­di­le­ri­ne yar­dım­cı ol­duk­la­rı bi­lin­mek­te­dir. Tek ya­pıl­ma­sı ge­re­ken çev­re­ye başta plas­tik saman ip­le­ri­ni vb. atık­la­rın atıl­ma­ma­sı ve gö­rül­dü­ğün­de mut­la­ka top­lan­ma­sı bu se­vim­li kuş­la­rın ha­yat­ta kal­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak­tır.

Bir ley­lek aile­si­nin, bir üreme dö­ne­min­de bin­ler­ce böcek, çe­kir­ge, yüz­ler­ce kur­ba­ğa, balık, fare, sıçan, yılan ve ben­ze­ri tarım za­rar­lı­sı ola­rak kabul gören sa­yı­sız canlı türü ile bes­len­di­ği dü­şü­nül­dü­ğün­de, çift­çi­le­re ne kadar fay­da­sı ol­du­ğu bi­lin­me­li­dir. Ley­lek­le­rin ço­ğal­ma­sı ta­rım­da kul­la­nı­lan zirai ilaç­la­rın azal­ma­sı­nı yol aça­cak­tır. Bu durum in­san­la­rın ko­run­ma­sı­nı ve doğal den­ge­nin sağ­lık­lı yü­rü­me­si­ni sağ­la­ya­cak­tır.

Ley­lek­le­rin ve yaşam alan­la­rı­nın ko­run­ma­sı için Aydın Doğa Ko­ru­ma ve Milli Park­lar Şube Mü­dür­lü­ğü, EGE Üni­ver­si­te­si Bi­yo­lo­ji Bö­lü­mü’yle iş­bir­li­ği­miz sür­dü­rül­mek­te, yu­va­lar­da mey­da­na gelen ak­sak­lık­lar ve ley­lek­le­rin ya­ra­lan­ma­la­rı sı­ra­sın­da ADM elekt­rik Da­ğı­tım Şir­ke­ti tek­nik des­tek yap­mak­ta­dır.

Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Boz­do­ğan Zi­ya­ret­li köyü ya­kın­la­rın­da ev­le­ri­nin önün­de­ki yu­va­nın düş­me­sin­de du­yar­lı­lık gös­te­ren Hay­ri­ye El­ma­cı’ya, ley­lek sa­yım­la­rı sı­ra­sın­da zi­ya­ret ede­rek ley­lek dostu ser­ti­fi­ka­sı­nı tak­dim ettik”