Güncel

ADÜ’de ço­cuk­luk çağı trav­ma­la­rı­mı­zın ha­ya­tı­mı­za yan­sı­ma­sı ko­nu­lu söy­le­şi ger­çek­leş­ti

Aydın Adnan Men­de­res Üni­ver­si­te­si (AdÜ), 26. ADÜ­FEST Kül­tür, Sanat ve Spor Şen­lik­le­ri kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen ‘Ço­cuk­luk Çağı Trav­ma­la­rı­mı­zın Ha­ya­tı­mı­za Yan­sı­ma­sı’ ko­nu­lu söy­le­şi, Recep Tay­yip Er­do­ğan En­gel­li Dostu Kü­tüp­ha­ne­si Se­mi­ner Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti.

Ko­nuş­ma­cı Psi­ko­log Gül­şah Du­ran­taş söy­le­şi­de, Ço­cuk­luk Çağı Trav­ma­la­rı­mı­zın Ha­ya­tı­mı­za Yan­sı­ma­sı’ ko­nu­sun­da bilgi ver­me­si­nin ar­dın­dan öğ­ren­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­dı.

ADÜ’de bu yıl ku­ru­lan Güçlü Adım­lar Top­lu­lu­ğu’nun Baş­kan ve Baş­kan Yar­dım­cı­sı Emine Güçlü ve Merd Ara, Top­lu­luk ola­rak bi­re­yin var­lı­ğı­nı ve buna bağlı ola­rak da so­run­la­rı­nı önem­se­dik­le­ri­ni bu kap­sam­da da et­kin­lik­le­rin devam ede­ce­ği­ni ifade ede­rek ka­tı­lım­cı­la­ra te­şek­kür et­ti­ler.