Güncel

Efes Sel­çuk’ta Hukuk İşleri Ka­dın­lar­dan So­ru­la­cak

Efes Sel­çuk Be­le­di­ye­si Eşit­lik Bi­ri­mi ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da ka­dın­lar için İZAV (İzmir Avu­kat­la­rı 100. Yıl Der­ne­ği) iş bir­li­ğiy­le dü­zen­le­nen Temel Hukuk Eği­ti­mi son ola­rak Efes Sel­çuk’un Gök­çe­alan Ma­hal­le­si’nde ger­çek­leş­ti.

Eği­ti­me ka­tı­lan ka­dın­la­ra Avu­kat Zü­bey­de Aksay ta­ra­fın­dan “Sav­cı­lık Baş­vu­ru Sü­reç­le­ri, Aile Hu­ku­ku, İş Hu­ku­ku, Tü­ke­ti­ci Hak­la­rı, İcra Hu­ku­ku, SGK Baş­vu­ru Sü­re­ci ve Ko­ope­ra­tif Ku­ru­lu­mu” gibi konu baş­lık­la­rın­da bilgi ve­ril­di.

Daha önce Efes Sel­çuk Be­le­di­ye­si Ahmet Taner Kış­la­lı Sa­lo­nu’nda ve Zey­tin­köy’de dü­zen­le­nen eği­tim­ler önü­müz­de­ki gün­ler­de de Efes Sel­çuk’un köy­le­rin­de devam edecek. Efes Sel­çuk Be­le­di­ye mec­li­sin­den çıkan ka­rar­la ku­ru­lan Eşit­lik Bi­ri­mi ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da ka­dın­la­ra yö­ne­lik dü­zen­le­nen Temel Hukuk Eği­ti­mi ile ka­dın­la­rın aile içe­ri­sin­de ve sos­yal ha­yat­ta hu­ku­ki bir sü­re­ce dahil ol­ma­sı ge­rek­ti­ğin du­rum­lar­da daha bi­linç­li ol­ma­sı amaç­la­nı­yor.

Eği­ti­me ka­tı­lan ka­dın­la­ra ay­rı­ca Kadın Da­ya­nış­ma Mer­ke­zi’nde ve­ri­len psi­ko­lo­jik, hu­kuk­sal da­nış­man­lık hiz­met­le­ri, kurs­lar, Efes Tar­la­sı Yaşam Köyü, Deppo Efes hak­kın­da da bilgi ve­ril­di.