Güncel

Baş­kan Günel: "baş­ka­la­rı dü­şü­nür, biz ya­pa­rız”

Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ömer Günel, mev­cut be­le­di­ye hiz­met bi­na­sı­nın bu­lun­du­ğu alan­da ya­şa­ma ge­çi­ri­lecek olan kent mey­da­nı pro­je­si ile il­gi­li ola­rak bölge es­na­fı ile bir araya geldi.

Ku­şa­da­sı’nı mo­dern ve es­te­tik bir kent mey­da­nı­na ka­vuş­tur­ma ko­nu­sun­da ka­rar­lı ol­duk­la­rı­nı ifade eden Baş­kan Günel, pro­je­nin kente büyük değer ka­ta­ca­ğı­na dik­kat çekti.

Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ömer Günel, seçim va­at­le­ri ara­sın­da yer alan Kent Mey­da­nı pro­je­si için ha­re­ke­te geçti. Mev­cut be­le­di­ye hiz­met bi­na­sı­nın Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Tariş ara­zi­sin­de ya­pı­mı sür­dü­rül­mek­te olan kül­tür mer­ke­zi bi­na­sı­na ta­şın­ma­sı­nın ar­dın­dan baş­la­ya­cak olan kent mey­da­nı pro­je­si­nin de­tay­la­rı ile il­gi­li ola­rak bölge es­na­fı­nı bil­gi­len­dir­mek ama­cıy­la bir top­lan­tı dü­zen­le­yen Baş­kan Ömer Günel, hiç kim­se­nin mağ­dur ol­ma­ma­sı için ge­rek­li des­te­ğin sağ­la­na­ca­ğı­nı söy­le­di.

"İlk kazma Ara­lık'ta vu­ru­la­cak"

Kent mey­da­nı pro­je­si için ilk kaz­ma­nın Ara­lık ayın­da vu­ru­la­ca­ğı­nı ifade eden Baş­kan Ömer Günel, mev­cut be­le­di­ye hiz­met bi­na­sı­nın ve ci­var­da­ki diğer ya­pı­la­rın yı­kıl­ma­sı­nın ar­dın­dan yapım ve dü­zen­le­me ça­lış­ma­la­rı­nın baş­la­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Geç­ti­ği­miz yıl be­le­di­ye­ye ait tüm ta­şın­maz­la­ra iliş­kin ki­ra­la­ma iha­le­si­ne gi­dil­di­ği­ni ancak kent mey­da­nı pro­je­si­nin uy­gu­la­na­ca­ğı alan­da bu­lu­nan ta­şın­maz­la­rın kap­sam dı­şın­da tu­tul­du­ğu­nu ifade eden Baş­kan Ömer Günel, pro­je­den 2 yıl­dır ha­ber­dar olan bölge es­na­fı­nın 30 Ocak ta­ri­hi­ne kadar iş­yer­le­ri­ni tah­li­ye et­me­si ge­rek­ti­ği­ni ha­tır­lat­tı.

"Tut­ma­ya­ca­ğı­mız sözü ver­me­yiz”

Ku­şa­da­sı’nı mo­dern bir tu­rizm kenti ha­li­ne ge­tir­mek için ne ge­re­ki­yor­sa ya­pa­cak­la­rı­nı vur­gu­la­yan Baş­kan Günel, “Bu­gü­ne kadar tu­ta­ma­ya­ca­ğı­mız hiç­bir sözü ver­me­dik. Ver­di­ği­miz tüm söz­le­ri de adım adım ye­ri­ne ge­ti­ri­yo­ruz. ‘Ku­şa­da­sı’na bir kent mey­da­nı ka­zan­dı­ra­ca­ğız’ dedik. Ka­zan­dı­ra­ca­ğız. Baş­ka­la­rı dü­şü­nür, biz ya­pa­rız.

Ku­şa­da­sı yıl­lar­dır hiz­me­te aç. Yıl­lar­dır bu­lu­nu­lan va­at­le­rin hiç­bi­ri­si ye­ri­ne ge­ti­ril­me­miş. Bu ne­den­le Ku­şa­da­sı bütün tu­rizm kent­le­ri­nin ge­ri­sin­de kaldı. Ken­ti­mi­zin marka de­ğe­ri ne kadar ar­tar­sa sizin de ka­zan­cı­nız o kadar artar. Bu ne­den­le pan­de­mi dö­ne­min­de siz­ler için tu­ris­tik çar­şı­la­rı­mı­zı ye­ni­le­dik. Geçen hafta da li­ma­nı­mız açıl­dı. Önü­müz­de­ki se­zon­da kru­va­zi­yer tu­riz­mi tek­rar eski can­lı­lı­ğı­na ka­vu­şa­cak ve zi­ya­ret­çi­le­ri­mi­zi ye­ni­len­miş, mo­dern, es­te­tik bir tu­rizm kenti ola­rak kar­şı­la­ya­ca­ğız. Biz­ler, es­na­fı­mız daha çok gelir elde etsin diye ken­ti­mi­ze bir kim­lik ka­zan­dır­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz” dedi.

"Es­na­fı mağ­dur et­me­ye­ce­ğiz”

Kent Mey­da­nı pro­je­si­nin Ku­şa­da­sı’na büyük bir değer ka­ta­ca­ğı­nı ifade eden Baş­kan Günel, “Be­le­di­ye ta­şın­maz­la­rı­nı tah­li­ye edecek es­na­fa yetki ve im­kan­la­rı­mız da­hi­lin­de yar­dım­cı ola­ca­ğız. Hiç­bir es­na­fı mağ­dur et­me­ye­ce­ğiz. Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye­si ola­rak pan­de­mi sü­re­cin­de es­na­fa ne kadar des­tek ol­du­ğu­mu­zu he­pi­niz bi­li­yor­su­nuz. Başka be­le­di­ye­ler es­na­fın bor­cu­nu öte­ler­ken, biz ol­du­ğu gibi sil­dik. Tür­ki­ye’de ki­ra­cı­sı­nın bor­cu­nu silen tek be­le­di­ye olduk. Be­le­di­ye hiz­met komp­lek­si­ni şu an oto­gar ola­rak kul­lan­dı­ğı­mız alana ya­pa­ca­ğız. Hü­kü­met ko­na­ğı­nın da içe­ri­sin­de ol­ma­sı­nı plan­lı­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.

Kent mey­da­nı pro­je­si­nin Ku­şa­da­sı’nın en önem­li so­run­la­rın­dan olan oto­park so­ru­nu­nu da or­ta­dan kal­dı­ra­ca­ğı­nı ifade eden Günel, “Kent Mey­da­nı pro­je­miz Tra­fik Sa­kin­leş­tir­me pro­je­mi­zin de ta­mam­la­yı­cı adımı ola­cak” dedi.

Top­lan­tı, Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ömer Günel’in pro­jey­le il­gi­li es­naf­tan gelen so­ru­la­rı ya­nıt­la­ma­sı­nın ar­dın­dan sona erdi.