Güncel

Kuşadası Belediyesi’nden Okullara Hijyen Denetimi

Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan kent­te­ki özel okul­la­rın mut­fak ve ye­mek­ha­ne­le­rin­de gıda ve hij­yen de­ne­ti­mi ya­pıl­dı.

De­ne­tim­de, gıda mev­zu­atı­na uygun ha­re­ket et­me­yen eği­tim ku­rum­la­rı­na uya­rı­lar­da bu­lu­nul­du. Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye­si, 2021-2022 eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın baş­la­ma­sı­nın ar­dın­dan öğ­ren­ci­le­rin sağ­lık­lı gı­da­ya ula­şa­bil­me­le­ri­ni sağ­la­mak ama­cıy­la ça­lış­ma­la­rı­na hız verdi. Bu kap­sam­da Sağ­lık İşleri Mü­dür­lü­ğü’ne bağlı gıda mü­hen­di­si ile Za­bı­ta ekip­le­ri ta­ra­fın­dan kent­te Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na bağlı özel okul­la­rın mut­fak ve ye­mek­ha­ne­le­rin­de gıda ve hij­yen de­ne­ti­mi ya­pıl­dı.

De­ne­tim­de, yi­ye­cek­le­rin ha­zır­lan­dı­ğı mut­fak­lar­da­ki üre­tim şart­la­rı, ürün­le­rin hangi ko­şul­lar­da mu­ha­fa­za edil­di­ği, yi­ye­cek­le­rin ha­zır­lan­ma­sın­da kul­la­nı­lan mal­ze­me­le­rin son kul­lan­ma ta­rih­le­ri in­ce­len­di. Uy­gu­la­ma­da süt ve süt ürün­le­ri­nin soğuk hava de­po­la­rın­da mu­ha­fa­za edil­me­si ge­rek­ti­ği be­lir­til­di. Ye­mek­ha­ne­de ve mut­fak­ta ça­lı­şan per­so­nel­den pan­de­mi ted­bir­le­ri ile hij­yen ku­ral­la­rı­na uygun dav­ran­ma­la­rı is­ten­di. Gıda mev­zu­atı­na uygun ha­re­ket et­me­yen eği­tim ku­rum­la­rı­na uya­rı­lar­da bu­lu­nu­lur­ken, tes­pit edi­len olum­suz du­rum­lar ise gö­rev­li­le­re bil­di­ril­di.

“ÇO­CUK­LA­RI­MI­ZIN SAĞ­LI­ĞI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

De­ne­tim­le­rin yıl bo­yun­ca ar­ta­rak devam ede­ce­ği­ni be­lir­ten Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Oğuz­han Turan, “Ge­le­ce­ğin te­mi­na­tı olan ço­cuk­la­rı­mı­zın sağ­lı­ğı bizim için çok önem­li.

Ekip­le­ri­miz özel okul­la­rın mut­fak ve ye­mek­ha­ne­le­ri­ni çok sıkı de­net­li­yor. Ço­cuk­la­rı­mı­zın sağ­lı­ğı açı­sın­dan teh­li­ke arz eden ko­nu­lar­da ke­sin­lik­le taviz ver­me­ye­ce­ğiz” diye ko­nuş­tu.