Güncel

Aydın'da hayat kur­ta­ra­cak proje

İlk Yar­dım, Temel Yaşam Des­te­ği ve OED Ci­ha­zı Kul­la­nım Eği­ti­mi Pro­je­si ha­ya­ta ge­çi­ri­lecek

Aydın Va­li­li­ği, Aydın İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ve Aydın Ti­ca­ret Odası iş­bir­li­ği ile 'İlk Yar­dım, Temel Yaşam Des­te­ği ve OED Ci­ha­zı Kul­la­nım Eği­ti­mi' pro­je­si ha­ya­ta ge­çi­ri­lecek.

Tür­ki­ye’de her yıl tra­fik ka­za­la­rı, iş ka­za­la­rı, ev ka­za­la­rı, dep­rem, sel gibi doğal fe­la­ket­ler so­nu­cun­da bin­ler­ce kişi za­ma­nın­da ve ye­ter­li ilk yar­dım ya­pı­la­ma­dı­ğı için sakat kal­mak­ta veya öl­mek­te­dir. Bu durum aynı za­man­da ülke eko­no­mi­sin­de de büyük maddi ka­yıp­la­ra neden ol­mak­ta­dır. Bu sü­re­cin iyi­leş­ti­ri­le­bil­me­si için acil te­da­vi hiz­met­le­ri­nin yanı sıra etkin, hızlı ve bi­linç­li ilk yar­dım­cı­la­rın sis­te­me dahil edil­me­si en önem­li adım­lar­dan bi­ri­dir. Do­la­yı­sıy­la, hal­kın ilk yar­dım uy­gu­la­ma­la­rı ko­nu­sun­da bi­linç­len­di­ril­me­si gi­de­rek ön­ce­lik ka­zan­mak­ta­dır.

Bu bağ­lam­da, kaza ve ani has­ta­lık du­ru­mun­da tıbbi yar­dım ge­lin­ce­ye kadar ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ilk yar­dım uy­gu­la­ma­la­rı hak­kın­da bi­rey­le­rin bil­gi­len­di­ril­me­si, ilk yar­dım eği­tim­le­ri­ne yö­ne­lik du­yar­lı­lık oluş­tu­rul­ma­sı ve iç­sel­leş­ti­ril­me­si için bu alana özel ilk yar­dım eği­tim prog­ram­la­rı­nın yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı her geçen gün daha da önem ka­zan­mak­ta­dır.

Bu bağ­lam­da, Aydın ili sı­nır­la­rı da­hi­lin­de özel­lik­le ula­şım ko­nu­sun­da sı­kın­tı ya­şa­nan bel­de­ler­de ve top­lu­mun yoğun ola­rak yer al­dı­ğı ti­ca­ri alan­lar­da, iş han­la­rın­da, ti­ca­ret oda­la­rın­da kar­di­yak prob­lem­ler, tra­fik ka­za­sı, ev ve iş ka­za­la­rı vb. se­bep­ler­den do­la­yı ilk yar­dım ve temel yaşam des­te­ği­ne ih­ti­ya­cı ol­mak­ta­dır. Bu bi­rey­le­rin acil sağ­lık ekip­le­ri olay ye­ri­ne ge­le­ne kadar doğru ve za­ma­nın­da mü­da­ha­le ile ha­yat­la­rı­nı kur­tar­mak amacı, bu alan­lar­da gö­rev­li muh­tar, imam, öğ­ret­men, esnaf ve yer­le­şik gö­nül­lü ki­şi­le­re ilk yar­dım, temel yaşam des­te­ği ve OED Cihaz kul­la­nı­mı eği­ti­mi ve­ri­lecek ve eği­tim alan ki­şi­ler ser­ti­fi­ka­lan­dı­rı­la­cak.

Ye­rin­de ve doğru mü­da­ha­le ile sağ ka­lı­mın art­tı­rıl­ma­sı­na odak­la­nı­lı­yor

Aydın Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan proje ile; ev­ren­sel ni­te­lik­te­ki acil sağ­lık hiz­met­le­ri ve bi­rin­ci ba­sa­mak sağ­lık hiz­met­le­ri­ne eri­şim ve top­lum te­mel­li ilk­yar­dım hiz­met­le­ri gibi hu­sus­lar çer­çe­ve­sin­de bi­rey­le­rin eği­til­me­si­ne ve kul­la­nı­mı kolay hayat kur­ta­rı­cı tek­no­lo­ji­yi sağ­lık sis­te­mi­ne en­teg­re ede­rek sağ­lık ka­pa­si­te­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na ve her yıl mil­yon­lar­ca can kay­bı­na neden olan ölüm­cül kar­di­yak pa­to­lo­ji­le­rin OED ci­ha­zı ile ilk mü­da­ha­le­si­nin ya­pı­la­rak sağ ka­lı­mın ar­tı­rıl­ma­sı­na odak­la­nı­lı­yor.

Proje kap­sa­mın­da, acil sağ­lık hiz­me­ti su­nu­mun­da ge­cik­me ya­şa­na­bi­lecek mer­ke­ze uzak köy­ler­de ve ma­hal­ler­de am­bu­lans ula­şı­mı sağ­la­nın­ca­ya kadar ve­ri­len ilk yar­dım eği­ti­mi ve OED cihaz eği­ti­mi ve te­mi­ni ile sağ kalım ve sağ­lık­lı kalım ora­nı­nı ar­tır­mak başta olmak üzere; top­lu­mun yoğun ola­rak bu­lun­du­ğu ti­ca­ri alan­lar­da ve ti­ca­ret oda­la­rın­da ilk yar­dım ve Temel yaşam des­te­ği eği­ti­mi ve­re­rek OED Ci­ha­zı kul­la­nı­mı ile bir­lik­te top­lum­da sık oran­da gö­rü­len kar­di­yak ölüm­le­rin azal­tıl­ma­sı­nı sağ­la­mak, ha­ya­ti teh­li­ke içe­ri­sin­de olan bi­rey­le­re, acil sağ­lık per­so­ne­li ge­le­ne kadar temel yaşam des­te­ği sağ­la­mak, daha çok ki­şi­nin ha­ya­tı­nı doğru ve za­ma­nın­da mü­da­ha­le ile kur­tar­mak, top­lum­da ilk­yar­dım bi­lin­ci­ni ge­liş­tir­mek ve ilk­yar­dım eği­ti­mi almış ki­şi­le­rin sa­yı­sı­nı art­tır­mak he­def­le­ni­yor.Proje akışı be­lir­len­di

Pro­je­nin akışı ve sü­rek­li­li­ği­ni sağ­la­mak için, proje kap­sa­mın­da; be­lir­le­nen köy, ilçe ve Ti­ca­ret Odası ile be­lir­le­necek alan­lar­dan ön­ce­lik­le gö­nül­lü­lük esası olmak üzere en az iki bi­re­ye ser­ti­fi­ka­lı ilk­yar­dım ve temel yaşam des­te­ği eği­ti­mi ve­ri­lecek. İlk yar­dım ve temel yaşam des­te­ği eği­ti­mi­ni ba­şa­rı ile ta­mam­la­yan bi­rey­le­re OED Ci­ha­zı kul­la­nı­mı eği­ti­mi ve­ri­lecek. Her yıl bu bi­rey­le­rin ve talep eden yeni ka­tı­lım­cı­la­rın eği­tim­le­ri İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ko­or­di­nas­yo­nun­da tek­rar­la­na­cak. İlgili proje kap­sa­mın­da; be­lir­le­nen ki­şi­le­re, İl sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ilk yar­dım, temel yaşam des­te­ği ve OED Cihaz kul­la­nım eği­tim­le­ri plan­la­na­rak ger­çek­leş­ti­ri­lecek ve ih­ti­yaç du­ru­mu­na göre Ti­ca­ret Odası, İl Mü­dür­lü­ğü­nün ve ba­ğış­çı­la­rın des­te­ği ile OED Ci­haz­la­rı­nın te­mi­ni sağ­la­na­rak be­lir­le­nen belde ve alan­la­ra tes­lim edi­lecek.