Güncel

Balıkçılar Meydanı’nda sezona veda konseri

Ku­şa­da­sı’nda yaz et­kin­lik­le­ri­nin vaz ge­çil­mez ad­re­si ha­li­ne gelen Ba­lık­çı­lar Mey­da­nı son ola­rak Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Or­kest­ra­sı ile Ku­şa­da­sı Kent Or­kest­ra­sı’nın bir­lik­te sahne al­dı­ğı muh­te­şem bir kon­se­re ev sa­hip­li­ği yaptı.

“Bir­lik­te güç­lü­yüz” slo­ga­nıy­la dü­zen­le­nen kon­se­re ka­tı­lan va­tan­daş­lar unu­ta­ma­ya­cak­la­rı bir gece ya­şa­dı.Yaz bo­yun­ca bir­çok kon­se­re ev sa­hip­li­ği yapan Ku­şa­da­sı’nın ca­zi­be mer­ke­zi Ba­lık­çı­lar Mey­da­nı’nda dü­zen­le­nen se­zo­na veda kon­se­ri Ku­şa­da­lı­lar­dan yoğun ilgi gördü. Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Or­kest­ra­sı ile Ku­şa­da­sı Kent Or­kest­ra­sı’nın bir­lik­te sahne al­dık­la­rı kon­se­re çok sa­yı­da va­tan­daş­la bir­lik­te Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Ve­ki­li İbra­him Gür­dal, Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­kan Ve­ki­li Tibet Özer, Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Seyfi Sey­han Su­va­ri, Oğuz­han Turan ve Be­le­di­ye Mec­lis Üyesi Emre Faz­lı­lar da ka­tıl­dı. Murat Kan­bal şef­li­ğin­de­ki Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Or­kest­ra­sı ile Kadir Güz’ün şef­li­ği­ni yap­tı­ğı Ku­şa­da­sı Kent Or­kest­ra­sı, ses­len­dir­dik­le­ri bir­bi­rin­den güzel şar­kı­lar­la sa­nat­se­ver­le­re muh­te­şem bir gece ya­şat­tı. So­list­ler Efe Du­man­cı ile Pınar Uysal’ın canlı per­for­man­sı Ba­lık­çı­lar Mey­da­nı’nı dol­du­ran müzik se­ver­ler ta­ra­fın­dan ayak­ta al­kış­lan­dı.KON­SER­LER ÖNÜ­MÜZ­DEKİ SEZON SÜ­RECEK

Kon­ser so­nun­da Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Ve­ki­li İbra­him Gür­dal ile Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­kan Ve­ki­li Tibet Özer sa­nat­çı­la­ra te­şek­kür pla­ke­ti verdi. Her iki or­kest­ra­nın da per­for­man­sı­nı çok ba­şa­rı­lı bul­du­ğu­nu be­lir­ten Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Ve­ki­li İbra­him Gür­dal, önü­müz­de­ki sezon ben­zer kon­ser­le­rin devam ede­ce­ği­ni söy­le­di.

“BİRLİKTE GÜÇ­LÜ­YÜZ”

Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­kan Ve­ki­li Tibet Özer ise “Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Ömer Günel’in ha­ya­ta ge­çir­di­ği ilk pro­je­ler­den biri olan Ba­lık­çı­lar Mey­da­nı, yaz bo­yun­ca bir­bi­rin­den önem­li sa­nat­çı­la­rın sahne al­dı­ğı kon­ser­le­re ev sa­hip­li­ği yaptı. Se­zo­na Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Or­kest­ra­sı ile Ku­şa­da­sı Kent Or­kest­ra­sı’nın sahne al­dı­ğı muh­te­şem bir kon­ser­le veda edi­yo­ruz. Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­miz ile her alan­da­ki güçlü bir­lik­te­li­ği­miz kül­tür ve sanat et­kin­lik­le­ri­ne de yan­sı­yor. De­ğer­li sa­nat­çı­la­rı­mı­za çok te­şek­kür edi­yo­ruz. Önü­müz­de­ki sezon ye­ni­den bu­luş­mak di­le­ği ile hoşça kalın” dedi.