Güncel

Ku­şa­da­sı'nda Em­ni­yet Ke­me­ri uy­gu­la­ma­sı ya­pıl­dı

Ku­şa­da­sı’nda İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı'nın ta­li­ma­tıy­la tra­fik­te em­ni­yet ke­me­ri ta­kıl­ma­sı­na yö­ne­lik far­kın­da­lık oluş­tur­mak için uy­gu­la­ma ya­pıl­dı.

Tür­ki­ye ge­ne­lin­de eş za­man­lı ola­rak ya­pı­lan uy­gu­la­ma­da, Ku­şa­da­sı Kay­ma­ka­mı Sa­det­tin Yücel ta­ra­fın­dan araç­lar dur­du­ru­lup, sü­rü­cü­le­ri bil­gi­len­dir­di. Tra­fik uy­gu­la­ma­sı, Ata­türk Bul­va­rı üze­rin­de ya­pıl­dı. Uy­gu­la­ma­ya Ku­şa­da­sı Kay­ma­ka­mı Sa­det­tin Yücel, İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Meh­met Ali Berk­soy, Ku­şa­da­sı İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Yrb. Mus­ta­fa Ka­ra­göz ka­tıl­dı Uy­gu­la­ma, tra­fik­te em­ni­yet ke­me­ri ta­kıl­ma­sı­na yö­ne­lik far­kın­da­lık oluş­tur­mak için Tür­ki­ye ge­ne­lin­de eş za­man­lı ola­rak ger­çek­leş­ti­ril­di. Prog­ram da Ku­şa­da­sı Kay­ma­ka­mı Sa­det­tin Yücel ta­ra­fın­dan tra­fik­te sey­re­den araç­lar dur­du­rul­duk­tan sonra sü­rü­cü­le­ri­ne çe­şit­li uya­rı­lar­da bu­lu­nul­du.Ku­şa­da­sı Kay­ma­ka­mı Sa­det­tin Yücel, “Tüm Tür­ki­ye’de eş za­man­lı ola­rak içiş­le­ri ba­kan­lı­ğı­mı­zın bir uy­gu­la­ma­sı bugün ve yarın Bay­ram zehir ol­ma­sın, tatlı olsun, Bay­ra­mı gü­zel­ce ya­şa­ya­lım. Sü­rü­cü­le­ri­miz ve hatta arka kol­tuk da otu­ran­lar ku­ral­la­ra uysun ki ka­za­lar da can kaybı ol­ma­sın, sakat kal­ma­la­rı en­gel­le­mek adına içiş­le­ri ba­kan­lı­ğı­mız ger­çek­leş­tir­di­ği bir dizi ça­lış­ma ola­rak eş za­man­lı ola­rak uy­gu­lu­yo­ruz. Kont­rol­ler­de mak­sat hem de­ne­tim hem eği­tim bende ka­mu­oyu­mu­zun dik­ka­ti­ni çek­mek üzere uy­gu­la­ma­la­rı de­net­le­mek için bu­ra­da­yız” dedi