Güncel

Fiyat eti­ket­le­ri uygun ol­ma­yan fir­ma­la­ra ceza

Va­li­lik ko­or­di­ne­sin­de son za­man­lar­da ser­best pi­ya­sa ko­şul­la­rı­nı ay­kı­rı ha­re­ket ede­rek fi­yat­lar­da pi­ya­sa den­ge­si­nin üze­rin­de artış ya­şan­dı­ğı id­di­ala­rı üze­ri­ne gö­rev­li ekip­ler­ce pi­ya­sa den­ge­si­ni ko­ru­mak, id­di­ala­rı araş­tır­mak üzere de­ne­tim ger­çek­leş­ti­ril­di.

12 Nisan 2002 ile 29 Nisan 2022 ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­lan de­ne­tim­ler­le il­gi­li ola­rak Aydın Va­li­li­ği’nden ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Va­li­miz Hü­se­yin Aksoy’un ta­li­mat­la­rıy­la; ül­ke­miz­de son za­man­lar­da fir­ma­la­rın ser­best pi­ya­sa ko­şul­la­rı­na ay­kı­rı ha­re­ket ede­rek fi­yat­lar­da pi­ya­sa den­ge­si­nin üze­rin­de ciddi ar­tış­lar ya­şan­dı­ğı id­di­ala­rı­nı ili­miz sı­nır­la­rı için­de araş­tır­mak ve pi­ya­sa den­ge­si­nin ko­run­ma­sı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la de­ne­tim­ler ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir” de­nil­di.

DENETİMLER SÜ­RECEK

Açık­la­ma­da, “12 ve 29 Nisan 2022 ta­rih­le­ri ara­sın­da Va­li­li­ği­miz ko­or­di­nas­yo­nun­da Ti­ca­ret İl Mü­dür­lü­ğü ve İlçe Kay­ma­kam­lık­la­rın­ca; hak­sız fiyat ar­tı­şı ile il­gi­li bin 317 firma ve yedi bin 624 ürün, fiyat eti­ke­ti ile il­gi­li bin 364 firma ve 8 bin 71 ürün, hal de­ne­ti­mi ile il­gi­li 36 firma ve 207 ürün, stok­çu­luk ile il­gi­li bin 374 firma ve 7 bin 830 ürün de­net­len­miş­tir. Fiyat eti­ket­le­ri­nin uygun ol­ma­ma­sın­dan do­la­yı 2 fir­ma­ya idari para ce­za­sı uy­gu­lan­mış­tır. Va­li­li­ği­miz­ce ya­pı­lan de­ne­tim­ler­de stok­çu­luk ve fiyat spe­kü­las­yo­nu hu­su­sun­da her­han­gi bir olum­suz­lu­ğa rast­lan­ma­mış­tır. Hak­sız fiyat ar­tı­şı ve stok­çu­lu­ğun ön­len­me­si­ne yö­ne­lik ili­miz­de ya­pı­lan de­ne­tim­ler gün­lük ola­rak devam et­mek­te­dir” ifa­de­le­ri kul­la­nıl­dı.