Güncel

Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji İl Mü­dür­lü­ğü uyar­dı: Son gün 5 Mayıs

Aydın Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji İl Mü­dür­lü­ğü sa­na­yi sicil bel­ge­si sa­hi­bi iş­let­me­le­rin 2021 dö­ne­mi yıl­lık iş­let­me cet­vel­le­ri­nin sicil kay­dı­nın ya­pıl­ma­sı hak­kın­da bil­gi­len­dir­me­de bu­lun­du.

Sa­na­yi sicil kaydı bu­lu­nan iş­let­me­le­rin 2021 yılı iş­let­me cet­vel­le­ri­ni 30 Nisan 2022 ta­ri­hi so­nu­na kadar ya­pı­la­ca­ğı bil­di­ril­miş­ti. Söz ko­nu­su ta­ri­hin Ra­ma­zan bay­ra­mı­na denk gel­me­si ne­de­niy­le son günün 5 Mayıs 2022 ta­ri­hi so­nu­na kadar https://​sa­na­yi­si­cil.​sa­na­yi.​gov.​tr web ad­re­sin­den firma yet­ki­li­si­nin e-dev­let şif­re­si ile sis­te­me gir­me­le­ri ge­rek­mek­te­dir.

Yıl­lık İşlet­me Cet­ve­li bil­gi­le­ri­ni ek­sik­siz ola­rak gir­me­le­ri, her­han­gi bir so­run­la kar­şı­la­şıl­dı­ğın­da İl Mü­dür­lü­ğü­mü­ze gel­me­den 444 61 00 no.​lu te­le­fon­dan (Taşra teş­ki­la­tı için 2, ar­dın­dan Aydın için 09 tuş­la­na­rak) ulaş­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir. Sü­re­si içe­ri­sin­de Yıl­lık İşlet­me Cet­ve­li­ni ver­me­yen fir­ma­lar hak­kın­da 6948 sa­yı­lı Ka­nu­nun 9' uncu Mad­de­si uya­rın­ca 2022 yılı için 2 bin 356 TL İdari Para Ce­za­sı uy­gu­lan­ma­sı zo­run­lu­lu­ğu bu­lun­mak­ta­dır.

Aydın Va­li­li­ği’nden ya­pı­lan açık­la­ma­da, “ 6948 sa­yı­lı Sa­na­yi Sicil Ka­nu­nu ge­re­ği sa­na­yi iş­let­me­le­ri­mi­zin ka­yıt­la­rı­nın tu­tul­du­ğu Sa­na­yi Sicil Bilgi Sis­te­min­de ya­pı­lan gün­cel­le­me ne­ti­ce­sin­de elekt­ro­nik Sa­na­yi Sicil Bel­ge­si (e-bel­ge) uy­gu­la­ma­sı­na ge­çil­miş­tir.

Bu kap­sam­da sis­te­me ka­yıt­lı sa­na­yi­ci­le­ri­miz İl Mü­dür­lü­ğü­mü­ze elden mü­ra­ca­ata gerek kal­mak­sı­zın sa­na­yi si­ci­li­ne iliş­kin ilk kayıt, bel­ge­len­dir­me, vize, de­ği­şik­lik, vb. tüm iş­lem­le­ri­ni e-dev­let üze­rin­den su­nu­lan Sa­na­yi Sicil Bilgi Sis­te­mi­ne gi­re­rek ya­pa­bi­le­cek­ler, sis­tem­den Sa­na­yi Sicil Bel­ge­le­ri­ni (e-bel­ge) pdf for­ma­tın­da in­di­re­bi­lecek ve çıktı ala­rak kul­la­na­bi­le­cek­ler­dir. 6948 Sa­yı­lı

Sa­na­yi Sicil Ka­nu­nun 5. mad­de­si ge­re­ğin­ce; İşlet­me­ler bir yıl­lık fa­ali­yet­le­ri­ni gös­te­ren Yıl­lık İşlet­me Cet­ve­li­ni –San­sic (B) her yıl Nisan ayı so­nu­na kadar Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji İl Mü­dür­lük­le­ri­ne ver­mek zo­run­da­dır. Sa­na­yi sicil kaydı bu­lu­nan iş­let­me­ler 2021 yılı yıl­lık iş­let­me cet­vel­le­ri­ni 30 Nisan 2022 ta­ri­hi so­nu­na kadar (Söz ko­nu­su ta­ri­hin bu yıl resmi ta­ti­le denk gel­me­si ne­de­niy­le

5 Mayıs 2022 ta­ri­hi so­nu­na kadar) https://​sa­na­yi­si­cil.​sa­na­yi.​gov.​tr web ad­re­sin­den firma yet­ki­li­si­nin e-dev­let şif­re­si ile sis­te­me gir­me­le­ri ge­rek­mek­te­dir. Yıl­lık İşlet­me Cet­ve­li bil­gi­le­ri­ni ek­sik­siz ola­rak gir­me­le­ri, her­han­gi bir so­run­la kar­şı­la­şıl­dı­ğın­da İl Mü­dür­lü­ğü­mü­ze gel­me­den 444 61 00 no.​lu te­le­fon­dan (Taşra teş­ki­la­tı için 2, ar­dın­dan Aydın için 09 tuş­la­na­rak) ulaş­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir.

Sü­re­si içe­ri­sin­de Yıl­lık İşlet­me Cet­ve­li­ni ver­me­yen fir­ma­lar hak­kın­da 6948 sa­yı­lı Ka­nu­nun 9'uncu Mad­de­si uya­rın­ca 2022 yılı için 2.356,00 TL İdari Para Ce­za­sı uy­gu­lan­ma­sı zo­run­lu­lu­ğu bu­lun­mak­ta­dır” ifa­de­le­ri kul­la­nıl­dı.