Güncel

TGF Genel Baş­ka­nı Yıl­maz Ka­ra­ca; "Med­ya­yı elekt­rik çarp­tı”

Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu Genel Baş­ka­nı Yıl­maz Ka­ra­ca, ga­ze­te, radyo ve te­le­viz­yon­la­rın artan ma­li­yet­ler ne­de­niy­le büyük sı­kın­tı ya­şa­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, "Tüm ya­şa­nan so­run­la­ra ve artan ma­li­yet­le­re son dö­nem­de yük­sek elekt­rik ve do­ğal­gaz be­del­le­ri de ek­len­di.

Adeta med­ya­yı elekt­rik çarp­tı! Ga­ze­te, radyo ve te­le­viz­yon­lar birer birer ka­pa­nı­yor. Medya ku­ru­luş­la­rı için elekt­rik ve do­ğal­gaz fa­tu­ra­la­rın­da mut­la­ka in­di­rim­li ta­ri­fe uy­gu­lan­ma­lı­dır " diye ko­nuş­tu.

TGF, yö­ne­tim ku­ru­lu top­lan­tı­sı­nı Kı­rık­ka­le’de ger­çek­leş­ti­rir­ken, Genel baş­kan Yıl­maz Ka­ra­ca top­lan­tı­nın ar­dın­dan de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du.

Medya ku­ru­luş­la­rı­nın artan ma­li­yet­ler ne­de­niy­le sı­kın­tı­lı gün­ler ya­şa­dı­ğı­nı kay­de­den Ka­ra­ca şöyle ko­nuş­tu;

"Artan kağıt fi­yat­la­rı ve baskı ma­li­yet­le­ri ne­de­niy­le ga­ze­te ka­pan­ma­la­rı iyice ar­tı­yor. Yine aynı şe­kil­de, dolar en­deks­li alı­nan uydu be­del­le­ri ne­de­niy­le uydu or­ta­mın­da yayın yapan radyo ve te­le­viz­yon ka­nal­la­rı da her geçen gün fa­ali­yet­le­ri­ni son­lan­dı­rı­yor­lar Artan ma­li­yet­le­re son dö­nem­de elekt­rik ve do­ğal­gaz gibi ener­ji ma­li­yet­le­ri de ek­len­miş­tir. Ga­ze­te­ci­ler, gelen çok yük­sek fa­tu­ra­lar ile adeta çar­pıl­mak­ta­dır! Dev­let mut­la­ka bu so­ru­na çözüm bul­ma­lı­dır, medya ku­ru­luş­la­rı için elekt­rik ve do­ğal­gaz fa­tu­ra­la­rın­da bir çözüm bu­lun­ma­lı, in­di­rim­li ta­ri­fe uy­gu­la­ma­sı ha­zır­lan­ma­lı­dır."

ASGARİ KAD­RO­LAR DÜ­ŞÜ­RÜL­MELİ, MA­AŞ­LAR TAM ÖDEN­MELİ

Genel Baş­kan Yıl­maz Ka­ra­ca, resmi ilan alan ga­ze­te­le­rin ça­lı­şan­la­rı­na maaş ver­mek­te zor­lan­dı­ğı­nı da dile ge­ti­re­rek, "Bu ga­ze­te­ler için uy­gu­la­nan as­ga­ri kadro sa­yı­sı­nın makul bir ra­ka­ma dü­şü­rül­me­si ve ga­ze­te ça­lı­şan­la­rı­nın da tam maaş al­ma­sı ko­nu­sun­da ge­rek­li de­net­le­me­nin ya­pıl­ma­sı ge­re­kir. Ne yazık ki as­ga­ri kad­ro­nun yük­sek­li­ği ne­de­niy­le bir­çok ga­ze­te zor­lan­mak­ta, ga­ze­te ça­lı­şan­la­rı as­ga­ri ücret bile ala­ma­mak­ta­dır. Bu olum­suz­lu­ğun gi­de­ril­me­si, makul kadro sa­yı­sı ve iyi bir de­net­le­me ile müm­kün­dür. Öte yan­dan, Dev­le­tin, Be­le­di­ye­le­rin ve STK’ların medya sek­tö­rü­ne des­tek ver­me­si sağ­lan­ma­lı. İnter­net medya ya­sa­sı bir an önce çı­ka­rıl­ma­lı, Basın ya­sa­sı ye­ni­den dü­zen­len­me­li­dir. Üye­le­ri­mi­zin ya­şa­dı­ğı basın kartı so­run­la­rı bir an önce çö­zül­me­li, bu ko­nuy­la il­gi­li ya­şa­nan ak­sak­lık­lar ve ada­let­siz­lik­ler or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­lı­dır. Be­le­di­ye­ler başta olmak üzere Oda­lar, Bor­sa­lar ve kamu ku­ru­luş­la­rı ilan des­te­ği ver­me­li­dir" dedi.

TGF ÇA­LIŞ­MA­LA­RI­NI SÜR­DÜ­RÜ­YOR

Ka­ra­ca, Ana­do­lu ba­sı­nı­nın so­run­la­rı­nı çöz­mek ama­cıy­la TGF ola­rak ça­lış­ma­la­ra devam et­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek, "Yoğun bir ça­lış­ma dö­ne­mi içe­ri­sin­de­yiz. Bir yan­dan Baş­kan­lar Kon­se­yi top­lan­tı­la­rı diğer yan­dan Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nın­da ger­çek­leş­tir­di­ği­miz teş­ki­lat zi­ya­ret­le­ri­miz­le Ana­do­lu ba­sı­nı­nın ve ga­ze­te­ci­le­rin so­run­la­rı­nı ye­rin­de tes­pit edi­yo­ruz, her plat­form­da gün­de­me ge­ti­ri­yo­ruz. Bugün de Kı­rık­ka­le’deyiz. Teş­ki­lat zi­ya­re­ti ve prog­ram­la­rı­mız devam edecek" dedi.

Yö­ne­tim ku­ru­lu top­lan­tı­sı­na Genel Baş­kan Yıl­maz Ka­ra­ca’nın yanı sıra Genel Baş­kan Ve­ki­li Cafer Esen­de­mir, Genel Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Cemal İnce­soy­lu­er, Le­vent Altun, Necmi Işık­sal, Kaya Tepe, Mali Sek­re­ter Derya Ak­bı­yık, Genel Sek­re­ter Yar­dım­cı­la­rı Er­ci­han Çak­mak, Semra Şener ve Yö­ne­tim ku­ru­lu üyesi İlker Ülker ka­tıl­dı. TGF Yö­ne­tim Ku­ru­lu, Kı­rık­ka­le Medya ve Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı Er­ci­han Çak­mak’ın ev sa­hip­li­ğin­de ger­çek­le­şen prog­ra­mın ikin­ci gü­nün­de ise, Kı­rık­ka­le­li Ya­zar­lar İmza günü et­kin­li­ği­ne ka­tıl­dı.